en Meny close

Vurdering: Mer enn eksamen

Vurdering er mer enn eksamen. Har du noen gang tenkt på vurdering som en læringsprosess? Gjennom valg av vurderingsformer, gode tilbakemelding og eksamensform bidrar du til studentens læring.

Illustrasjon av fire personer som kommuniserer
Illustrasjon av fire personer som kommuniserer

Formativ og summativ vurdering: to måter å bidra til studentens læring

I utdanningssammenheng skilles det vanligvis mellom formativ og summativ vurdering. 

 • Formativ vurdering er å forstå som vurdering av studentens arbeid med det formål å veilede studentene underveis i læringsprosessen. 
 • Summativ vurdering innebærer vurdering av studentens læring ved endt læringsløp i et emne. Eksamen er en summativ vurdering som har til hensikt å vise hva studenten har tilegnet seg i forhold til læringsutbyttene. 

Men er læringsprosessen egentlig slutt når eksamen finner sted?


Også eksamensarbeidet og resultatene av eksamen gir studenten viktig kunnskap når det gjelder videre arbeid med lærestoffet, kommende eksamenssituasjoner og refleksjon rundt egne læringsstrategier. Å se både underveisvurdering og sluttvurdering som deler av læringsprosessen har potensial til å gi en mer helhetlig læringsopplevelse for studenten. Det vil være i tråd med læring forstått som en kontinuerlig og livslang prosess. 

Still deg selv følgende kontrollspørsmål før du velger vurderingsform

 • Er vurderingsformen egnet til formålet? 
 • Gjør valgt eksamensform det mulig å avgjøre om studenten har nådd læringsutbyttet? 
 • Er læringsutbytte, undervisning og vurdering samstemt? 
 • Vil valgt eksamensform kunne skille mellom ulike prestasjoner? 
 • Har du sikret variasjon i eksamensform i ulike emner?
 • Er gjennomføringen i tråd med gjeldende forskrifter og retningslinjer? 

I boken «Eksamensrevolusjonen» gir Raaheim (2019) en rekke eksempler på nytenking rundt eksamensformer. Universitetet i Bergen har også laget en liste hvor disse eksemplene kan undersøkes nærmere. 
Husk også å sjekke forskriften om studier og eksamen for å se hvilke vurderingsformer kan benyttes ved USN. 

Noen råd for gode tilbakemelding

Målrettet læringsarbeid sammen med målrettet tilbakemelding er avgjørende for læring (Ambrose et al., 2010). Det bør derfor legges vekt på mye «trening» og underveisvurdering. Underviseren må være spesifikk når det gjelder vurderingskriterier og ha en begrunnet plan for hva slags tilbakemelding som skal gis, når den skal gis, og hvordan den skal gis. 

Når du skal gi tilbakemelding, husk:

 • Å kommunisere hvor studenten befinner seg i forhold til ønsket mål, og hva studenten må gjøre for å forbedre seg.
 • Å unngå kun rett/galt eller bestått/ikke bestått i underveisvurdering
 • Foretrekk tilbakemelding fokusert på spesifikke mål eller kriterier for arbeidet 
 • Mengde og frekvens av tilbakemeldingene er sentralt i studentens læringsprosess

Mappevurdering: tilbakemelding og læring gjennom hele semester

Mappevurdering er et samlebegrep for pedagogiske metoder som tar i bruk mapper for å samle, presentere, dele, vurdere og utvikle studentenes arbeid. Medvirkning fra studenten selv med påfølgende refleksjon over utvalg, grad av åpenhet og progresjon av arbeidene er sentralt. 
Mappevurdering består gjerne av arbeider studenten får tilbakemelding på underveis, og får anledning til å videreutvikle og arbeide med fram til en endelig vurderingsdato. Det kan være ulike måter å organisere mappene på, og dersom det er flere oppgaver kan du la studenten være delaktig i utvelgelse av hvilke av arbeidene som skal vurderes. Raaheim (2019) poengterer at mappevurdering alltid bør inneholde et refleksjonsnotat, i tillegg til studentens besvarelser, hvor studentens egne betraktninger om arbeidet med mappen kommer fram.

Egenvurdering og hverandrevurdering: når studentene er aktive i vurderingsarbeid

Studenten bør også bli i stand til å vurdere sitt eget arbeid. Boude et al. (2018) understreker behovet for at studenter utvikler evnen til å vurdere kvaliteten ved eget (og andres) arbeid, og møte sitt framtidige læringsbehov. Å lære seg å bedømme kvaliteten på eget og andres arbeid krever forståelse for standard og kvalitet. Forfatterne poengterer at vurderingsdesign ofte kritiseres for å være enveis og passiviserende, og kan bidra til at studenten ikke blir i stand til å anvende kvalitetskriterier på eget arbeid. Å utvikle slik evne til egenvurdering og hverandrevurdering bør derfor også være et mål i undervisning og i oppgavedesign. Også slikt arbeid krever trening. 
Les mer om hvordan du kan legge til rette for hverandrevurdering i Canvas.

Når eksamen gjennomføres digitalt

Ved digital gjennomføring av eksamen er det en rekke muligheter også når den skal gjennomføres som digital hjemmeeksamen. Tiden kan strekke seg fra noen få timer, til flere dager. Det kan være snakk om innlevering av én eller flere filer. Som nevnt i eksamensforskriften kan eksamensformene benyttes hver for seg eller i kombinasjon. Under følger noen eksempler: 

 • Digital hjemmeeksamen med innlevering av filer i Wiseflow inkludert tegninger for hånd. 
 • Quiz/flervalgsprøve. Her er det også mange varianter: med eller uten tidsbegrensning, ett eller flere oppgavesett, ulik rekkefølge på spørsmålene m.m. 
 • Muntlig eksamen kan gjennomføres både individuelt, som gruppeeksamen, som eneste form, eller som én av flere eksamensdeler. For digital muntlig eksamen brukes ved USN videokonferanseløsningen «Zoom» 
 • Muntlig eksamen via Zoom (nettbasert)

Les mer om digital eksamen på seksjon for eksamen sine sider.

Behov for støtte? 

Seksjon for eksamen kan hjelpe til med det praktiske i forhold til å lage eksamener i Wiseflow.
eDU bidrar på ulike måter for å støtte arbeidet med å legge om til digital eksamen. Se våre ressurser og erfaringsbank her på sidene. eDU bistår også ansatte og fagmiljøer som har behov for/ønsker å drøfte ulike muligheter for å utvikle relevante oppgaver og vurderingspraksiser i en slik omlegging. Har du/dere behov for veiledning eller noen å sparre med, ta kontakt edu@usn.no

 

Ressurser

 • Podkast fra LUDO-prosjektet: Vurdering i en digital tid, med Førsteamanuensis Torill Aagaard, Institutt for pedagogikk/HIU 
 • Læring og undervisning i digitale omgivelser 
 • Video: Samstemt undervisning, Webinar med Mattias Øhra, Institutt for pedagogikk/HIU 

Litteratur:  

 • Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, C., Norman M. K. (2010). How Learning Works: 7 Research-Based Principles for Smart Teaching. Jossey-Bass. 
 • Raaheim, A. (2019). Eksamensrevolusjonen: Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. (2.utgave). Gyldendal.  
 • Tai, J., Aijawi, R., Boud, D., Dawson, P., Pandero, E. (2018). Developing evaluative judgement: enabling students to make decisions about the quality of work. Higher Education, 76, 467-481. https://doi.org/10.1007/s10734-017-0220-3