en Meny close

Skap studentaktivitet

Lurer du på hva studentaktiv læring er, og om det er noe for deg? På denne siden finner du både teoretisk begrunnelse og konkrete eksempler på hvorfor og hvordan du kan aktivisere studentene dine.

Studentaktivitet
Studentaktivitet

Hvorfor studentaktive læringsformer?

Organisering av undervisning, og utformingen av læringsaktiviteter, har stor betydning for hvordan og hva studentene lærer.
Det viser rapporten "Quality in Norwegian Higher Education" fra NIFU (2015).
Følgende kan være gunstig for studentenes læring:

 • hyppigere tilbakemeldinger
 • mer vekt på interaksjon mellom lærere og studenter
 • veksler i undervisningsformer
  (seminarer med rom for utforsking av kunnskapsinnhold, muntlige fremleggelser, litteraturgjennomgang, diskusjon og refleksjon)

Bevisst bruk av tilnærminger som aktiverer studentene, på ulike måter, synes å styrke bredden i studentenes kompetanse. Studentene lærer å samarbeide og blir mer motiverte.

Samtidig er det viktig å anerkjenne at ulike fag har ulike metoder for kunnskapsproduksjon og måter å organisere kunnskapsinnholdet på. Valget av undervisningsformer og læringsaktiviteter bør derfor avspeile fagets egenart.

Hva sier forskning om aktiv læring?

Et interessant påfunn er at selv om studentene lærer bedre når de er aktive enn i passive forelesning, så oppfatter de mer passive læringsformer som mer effektive. Derfor ser vi ofte en forskjell mellom det studentene ønsker seg på emneevaluering og det som egentlig gir bedre prestasjon på eksamen.

Fordeler med aktiv læring

Her er en kort oppsummering av noen fordeler med aktiv læring (Kilde: Center for teaching innovation, Cornell University): 

 • Øker oppmerksomheten til studentene.
 • Tilbyr hyppigere og umiddelbar tilbakemelding til studentene. 
 • Gir studentene mulighet til å tenke på, snakke om og prosessere lærestoff. 
 • Gir studentene eieforhold og koblinger til lærestoffet, som øker motivasjonen til å lære. 
 • Gir en følelse av tilhørighet i klasserommet gjennom økt interaksjon både student-student og lærer-student. 

I tillegg viser forskning at når man sitter og hører på, faller oppmerksomheten bort etter 10-20 min. Ved å integrere korte aktiviteter i en forelesning forsikrer du at studentene følger med.

Hvordan jobbe med å utvikle læringsaktiviteter? 

Læringsutbyttene legger føringer for hvilke læringsaktiviteter vi bør velge. La oss anta at et emne har et læringsutbytte på et høyt taksonominivå: Kan drøfte en klinisk problemstilling i et vitenskapsteoretisk perspektiv. Vil en forelesning, hvor studentene noterer det læreren sier, bidra til å nå dette læringsutbyttet? 

Figuren nedenfor illustrerer hvilke metoder man bør bruke for å fremme læring på de ulike taksonominivåene. Som en hovedregel kan vi si at f.eks. undervisningsvideoer er mest egnet for lavere taksonominivå og kjennetegnes av overflatelæring. Læringsutbyttene på de høyere taksonominivå kjennetegnes av dybdelæring og metalæring og skjer gjennom ulike læringsaktiviteter på campus/nett.

figur over blooms læringstaksonomi koblet til læringsaktiviteter

Huskeliste for aktivitetsutforming

Her er en fin sjekkliste på hva du bør ta hensyn til når du utformer en læringsaktivitet. (Videreutviklet basert på en sjekkliste fra Center for teaching innovation, Cornell University): 

 • Bestem deg for om læringsaktiviteten skal gjennomføres individuelt, parvis, gruppevis eller i plenum.
 • Skal læringsaktiviteten gjøres i forkant, underveis eller i etterkant av en undervisningsøkt? 
 • Vurder om læringsaktiviteten skal ha sammenheng med læringsutbyttene. 
 • Står læringsaktiviteten alene eller inngår den som del av en større helhet med flere elementer?
 • Hvor mye tid kreves for å fullføre læringsaktiviteten? 
 • Sørg for at studentene forstår formålet og hensikten med læringsaktivitetene. På generell basis bør du forklare studentene hvilke fordeler slike læringsaktiviteter har. 

Tenk gjennom hvordan du vil fasilitere selve læringsaktiviteten: 

 • Hvordan introduserer du læringsaktiviteten? 
 • Trenger du å tilby noen form for hjelp eller veiledning/instruksjon i forkant, underveis eller i etterkant? 
 • Hvordan oppsummeres/avsluttes læringsaktiviteten? 

Bruk gjerne en uformell icebreaker-aktivitet i starten av semesteret/perioden for å forberede studentene sosialt på de kommende læringsaktivitetene. Slik kan de bli mer mentalt forberedt på å delta aktivt. Se temaside om Relasjonbygging på nett, for tips om digitale icebreaker-aktiviteter.

Eksempel på aktiviteter

Det er mye du kan gjøre for å aktivisere studentene dine. Du får bedre anledning til læring når læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer henger sammen (se siden Planlegg din undervisning). Men små aktiviteter som ice breaker eller lek kan også bidra til en tryggere læringsmiljø for dine studenter.

Trenger du litt inspirasjon? Vi har samlet noen eksempler som du kan tilpasse til ditt behov:

Ressurser