en Meny close

Planlegg din undervisning

Du har fått et nytt emne eller skal starte et nytt semester. Hvordan går du fra emneplan til læringsaktiviteter og eksamen? Her får du et godt pedagogisk grunnlag for å planlegge din undervisning!

Samstemt undervisning: Når alt henger sammen

I høyere utdanning blir studentene vurdert om de etter endt undervisningsperiode har oppnådd de læringsutbyttene som står beskrevet i studie- og emneplanen. Læringsutbyttene består av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, og læreren må legge til rette for at studentene får muligheten til å oppøve seg i dette. Det innebærer å gi studentene både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Når læringsutbyttene, vurderingen og læringsaktivitetene henger godt sammen kan man si at undervisningen er samstemt. Det betyr at du går fra en forståelse av undervisning som er lineær og innholdsfokusert, til et helhetlig system hvor hvert element påvirker de andre.

Lineær tilnærming:

 • Hvilke temaer underviser jeg?
 • Hvilke undervisningsmetoder bruker jeg?
 • Hvordan vurderer jeg for å sjekke at studentene har lært det jeg har undervist dem? 

Helhetlig tilnærming med samstemt undervisning:

 • Hvordan kan jeg tilby læringsaktiviteter som hjelper studentene til å nå målene? 
 • Hvilken kompetanse ønsker jeg at studentene skal ha etter min undervisning, som de ikke hadde før, og i hvilken grad?
 • Hvordan vurderer jeg studentene for å undersøke i hvilken grad målene er nådd? 


Samstemt undervisning er ofte visualisert ved hjelp av en trekant som viser at hvert element er like viktig som de andre, og hvordan de henger sammen: 

trekant figur over samstemt undervisning med læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurdering

Kilde: FUN (2017), Kvalitet i nettundervisning - en veileder

Følgende video, laget av Svend Andreas Horgen (eDU), gir en god oppsummering av relasjonen mellom læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurdering, og tips til hvordan lykkes med samstemt undervisning:

Hvilket pedagogisk opplegg har du i emnet ditt?

Når du skal planlegge endringer i et emne er det viktig å tenke gjennom hvordan du skal undervise, altså det pedagogiske opplegget. 

 • Ser du noen utfordringer hos studentene? 
 • Er det noen spesifikke læringsutfordringer hvor du vet at skoen trykker? 
 • Hva skal til for å motivere til læring og innsats? 
 • Hvilken rolle ønsker du å ha som lærer? 
 • Hva vil du kreve av studentene? 
 • Er samarbeidslæring viktig i ditt emne? 
 • Hvordan oppnå dybdelæring? 
 • Er det noe spesielt i fagets egenart som legger føringer for hvordan læringsarbeidet bør organiseres? 

Tradisjonelle forelesninger er mye brukt, men det er viktig å spørre seg om denne formen løser utfordringene i ditt emne. Det går an å velge en helt annen undervisningsform, eller bruke forelesninger, men variere med ulike andre tilnærminger i enkelte perioder utover i emneforløpet.

Synkron og asynkron undervisning: hva skjer når?

Uavhengig om at du underviser på nett eller på campus, bør du velge hva studentene skal gjøre synkron i timen eller asynkron mellom undervisningsøktene.

 • Vil du bruke undervisningstid til forelesing, aktivitet eller en blanding?
 • Skal studentene løse oppgave og jobbe med fagstoff utenfor undervisningstimene?

Når et opplegg kombinerer asynkrone digitale ressurser med fysisk undervisning (eller synkron undervisning på Zoom), kan vi kalle det for blended learning. I praksis kan en legge ut digitale innholdsressurser og/eller læringsaktiviteter i forkant og i etterkant av et fysisk møte i klasserommet. Eksempler kan være videosnutter som skal ses i forkant, oppsummeringstester som skal tas i etterkant, diskusjonsforum-aktiviteter for å fremme erfaringsutveksling og delingskultur, oppgaver som gjennomføres med medstudentvurdering og så videre.

Med Canvas er det lett å lage moduler med slikt asynkront innhold som fungerer som støtte utover i et læringsforløp, både i nettstudier og i campus-studier.

Hvordan bruke emneplanen som et verktøy?

Emneplanen skal primært fungere som en kontrakt mellom USN, studentene og arbeidslivet. Men vi kan også se for oss at emneplanen kan brukes underveis i ulike faser av undervisningsforløpet.

 

Kort oppsummert:

 • Emneplanen kan fungere som et aktivt dokument - altså et verktøy - gjennom læringsforløpet i emnet.
 • Du som lærer bruker emneplanen til å planlegge undervisningen og sørge for at læringsaktiviteter og vurdering henger sammen med læringsutbyttene.
 • Emneplanen hjelper studentene til å forstå hvorfor emnets komponenter er slik de er, spisse innsats på riktig sted, og at de forstår læringsutbyttene.

Ressurser

 • Biggs, J., & Tang, C. (2010, February). Applying constructive alignment to outcomes-based teaching and learning. In Training material for “quality teaching for learning in higher education” workshop for master trainers, Ministry of Higher Education, Kuala Lumpur (pp. 23-25).
 • Biggs, J. B., & Tang, C. S. K. (2011). Teaching for quality learning at university. The Society for Research into Higher Education. 4th edition. (1st edition 1999)
 • Brabrand, C. (2006), Teaching teaching and understanding understanding. En video om Susan og Robert.
 • Prøitz, T. Hva kan økt fokus på læringsutbytte bety for planlegging og gjennomføring av undervisning? Et foredrag for UH-ped-nettverket. (Klikk på 'open in browser', så trykk på 'Play'-knappen)