en Meny close

Flipped classroom

Har du mye innhold i ditt emne og ikke tid til student aktivitet i undervisning? Flipped Classroom kan hjelpe deg med å strukturere ditt undervisningsopplegg sånn at studenter jobber selvstendig mellom øktene og dere får tid til å bli aktive sammen i timen.

Illustrasjon av student som ser video på sin PC
Illustrasjon av student som ser video på sin PC

Hva er Flipped Classroom? 

Flipped Classroom (FC) eller omvendt undervisning er en stadig mer populær hybrid metode som snur tradisjonell undervisning på hodet. Kort fortalt jobber studentene med ulike læringsressurser før samling, mens tiden på samlingen brukes til aktiv læring. Det som tradisjonelt skjer i klasserommet flyttes altså ut, og motsatt, derav flipping.  

Kanskje det er best å tenke på FC som en tilnærming eller struktur i stedet for en metode. Kjerneelementene i FC struktureres i FØR, UNDER og ETTER samling på campus og nett.  

 

FØR samling får studentene tilgang til det som tradisjonelt har blitt formidlet gjennom forelesning. Dette kan være ressurser som; undervisningsvideoer, artikler, podkaster, oppgaver, tester etc. Hvilket taksonominivå ligger læringsutbytte i ditt fag på? Bildet under illustrerer hvilke metoder som er best egnet til de ulike taksonominivåene. Som en grovregel kan du si at undervisningsvideo er mest egnet for nivå 1 og 2 som omfatter overflatelæring. Mens metalæring og dybdelæring (altså nivå 4, 5 og 6) skjer gjennom ulike læringsaktiviteter. 

blooms taksonomi og læringsaktiviteter 

For å forsterke effekten av arbeidet med lærestoffet i denne første fasen, er det vanlig å be studentene svare på en undersøkelse eller test.  

UNDER, altså når studentene møtes til samling har alle en viss grunnforståelse for temaet. Læreren kan sette i gang ulike læringsaktiviteter, kjøre diskusjoner i plenum eller gruppevis, veilede studentene mens de løser oppgaver, problemer og liknende. Aktiv læring er grunnpilaren i FC. For det er nettopp gjennom den frigjorte tiden du før brukte på forelesning at muligheten til aktiv læring ligger. Dessverre er det en kjent fallgruve mange går i når de starter med å flippe å legge for mye vekt på produksjon av digitale læringsressurser, som f.eks. undervisningsvideoer, og for lite på HVA skal studentene gjøre når de kommer til samling. I dette blogginnlegget  "En ærlig historie om flipping" forteller Evy Beate Tveter om nettopp dette.  

ETTER en samling kan studentene jobbe videre med arbeidskrav, oppgaver og andre læringsaktiviteter. Læreren kan veilede også i denne fasen, men det skjer typisk asynkront (uavhengig av tid eller sted).  

Noen få gode råd til Flipped Classroom  

Først av alt, Flipped Classroom er en metode som passer alle fag.  
Dessverre finnes det ingen blåkopi på hvordan du skal strukturere undervisningen til FC. Det avhenger av mange faktorer der fagets egenart og læringsutbytte er overordnet. Googler du FC får du 17 000 000 treff! På tross av dette enorme materialet er det allikevel noen elementer som går igjen og som du bør legge vekt på:  

  • God struktur i læringsplattformen (Canvas), forventningsavklaring og god informasjon til studentene som; HVA, HVORDAN og HVORFOR du skal bruke metoden.   

  • Studentene kan være negative i starten og oppleve FC som tidkrevende. Dette går overJ Forskning viser at studentresultater og aktiv deltagelse i læringsaktivitetene ble forbedret når (1) læreren brukte et teoretisk perspektiv for å informere om FC (2) integrerte vurdering i utformingen av FC, og (3) flippet hele emnet og ikke bare deler av det. 

  • I denne videoen (10:11) snakker Rita Li om sine erfaringer med FC i bachelor sykepleie ved USN.   

  • Her er 3 videoeksempler på faglige som benytter FC i undervisningen, og som deler sine erfaringer, Hvordan planlegge og gjennomføre flippet undervisning 

Hva sier forskningen?

Til tross for buzz rundt Flipped Classroom som en spennende ny metode innen utdanningsforskning, er det mangel på konsensus om hva FC egentlig er. Det er også en begrenset mengde empiri på effektiviteten. Det finnes ingen universal definisjon, og det finnes heller ikke en «riktig» måte å bruke denne metoden på. Man har en antagelse om at FC fremmer dybdelæring, formativ vurdering, samarbeidslæring og engasjementet. På tross av det høye antallet publiserte artikler de siste årene er det enda ikke gjort omfattende forskning som kan slå fast at FC er en egnet metode for undervisning, eller som ensidig støtter disse funnene nevnt ovenfor. Empirien som foreligger har ofte sprikende design, det er lite teori og funnene varierer. Abeysekera and Dawson (2014) hevder at FC er: under-evaluated, under-theorized and underresearched in general. Mye av forskningen på FC er sammenligningstudier der man ser på forskjellen i karakterer i FC og tradisjonell undervisning. Nye meta-analyser finner også en liten positiv effekt av FC på eksamensresultater og studenttilfredshet sammenlignet med tradisjonell undervisning.  

 

Ønsker du mere aktiv læring?  

Mange opplever at tradisjonell undervisning (monolog) gir lite motivasjon og læringsutbytte for studentene.  Flipped Classroom derimot er en måte å strukturere undervisningen på slik at du får mere tid til aktiv læring. I utgangspunktet er FC bare en «snill overskrift» for en mer komplisert prosess; utvikle en studentorientert tilnærming til undervisning og læring, som hjelper studentene å flytte fokus fra konsumering til aktiv samarbeidslæring.   


Men fungere det? I en hyppig sitert metanalyse av Freeman et.al. (2014) fant de en signifikant forskjell på eksamensresultater i undervisning som anvendte aktiv læring, fremfor undervisning som ikke anvendte aktiv læring. Konklusjonen i metastudien var at aktiv læring gir bedre eksamensresultater og mindre stryk målt gjennom eksamensresultat. I en helt fersk meta-analyse (Strelan et al., 2020) fant de at den primære faktoren til effekten av FC er muligheten den gir for strukturert aktiv læring og problemløsning. I noe forskning har det blitt hevdet at læringseffekten av FC bare er et resultat av implementering av aktiv læring (Jensen, 2015).  

Hadde Vygotsky flippa klasserommet dersom han hadde levd i dag? I denne videoen (05:16) reflekterer  to masterstudenter i pedagogikk over hvordan man kan se den praktiske gjennomføringen av FC med sosiokulturelle teoribriller.  

Ressurser

  • Li, R., Lund, A. & Nordsteien, A. (2021). The link between flipped and active learning: a scoping review, Teaching in Higher Education, DOI: 10.1080/13562517.2021.1943655
  • Steen-Utheim, A.T., & Foldnes, N. (2018). "A qualitative investigation of student engagement in a flipped classroom."  Teaching in Higher Education 23 (3):307-24. doi: 10.1080/13562517.2017.1379481 
  • Låg, T., & Sæle, R. G. (2019). Does the Flipped Classroom Improve Student Learning and Satisfaction? A Systematic Review and Meta-Analysis. Aera Open, 5 (3). doi: 10.1177/2332858419870489 
  • Lundin, M., Bergviken Rensfeldt, A., Hillman, T., Lantz-Andersson, A., & Peterson, L. (2018). Higher education dominance and siloed knowledge: A systematic review of flipped classroom research. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15 (1):20. doi: 10.1186/s41239-018-0101-6.