en Meny close

Mandat

Hva skal eDU være for USN? Les hele mandatet her.

Overordnet formål

eDU skal fremme utdanningskvalitet, digitalisering og innovasjon i læring, undervisning, og vurdering ved USN. eDU retter sin aktivitet mot både studenter og ansatte. 

Selve mandatet kan deles inn i følgende seks hovedpunkter.

Samarbeid og strategiarbeid

 • eDU bistår faglig ledelse i USN med rådgivning og støtte i strategiske beslutninger relatert til digitalisering og utdanningskvalitet. 
 • eDU samarbeider med DUIT og andre enheter om digitaliseringsarbeidet i USN.
 • eDU skal være brobygger mellom miljøer i USN og bidra til erfaringsdeling. 
 • eDU skal bidra i tverrfaglig samarbeid i USN og i sektoren. 
 • eDU skal initiere og bidra i nettverk for erfaringsdeling, primært internt i USN men også eksternt når det er naturlig. 
 • eDU bidrar i viktig sektorarbeid for å fremme kvalitet og god anvendelse av digitale løsninger i undervisning, læring og vurdering. 
 • eDU er en aktiv deltaker i utformingen av universitetets langtidsstrategi for utdanning.
 • eDU koordinerer sin aktivitet med øvrige enheter i USN som jobber med utdanningskvalitet og i tråd med USN sine strategier og satsninger.

Veiledning, støtte og opplæring for ansatte

 • eDU har ansvar for organisering og gjennomføring av det UH-pedagogiske tilbudet i USN.
 • eDU veileder i spørsmål knyttet til læring, undervisning og vurdering. 
 • eDU bidrar i redesign av studieprogram og emner. Dette innebærer å støtte ansatte i å utvikle gjennomtenkte læringsdesign og gode læringsopplevelser. 
 • eDU gir veiledning til ansatte innenfor medieproduksjon, slik at de blir i stand til å lage egne medieproduksjoner av god kvalitet. 
 • eDU bidrar i problemløsning i bruk av læringsplattformer og læringsverktøy.
 • eDU organiserer opplæring i relevante og aktuelle temaer i form av webinarer, seminarer og andre arrangementer, og tilgjengeliggjør nyttige asynkrone ressurser for ansatte og studenter.

Utvikling

 • eDU skal lede og bidra i utviklingsarbeider i USN for å fremme innovative, forskningsbaserte læringsdesign og undervisningsmetoder. 
 • eDU kan bidra med støtte i andre utviklingsarbeider i USN selv om det faller utenfor kjerneområdet til eDU. Dette forutsetter frikjøp av eDU sin kapasitet og kompetanse. 
 • eDU setter fokus på trender og aktuelle metoder, peker på muligheter og fallgruver, eksempelvis KI. 
 • Utvikling innebærer uttesting, pilotering og implementering. 
 • Utvikling skal være forankret i behov i organisasjonen, strategiske satsninger, trendanalyser og/eller forskning på pedagogikk, læring og digitalisering. 
 • eDU bidrar i forsknings- og utviklingsarbeider innenfor områder som digitalisering og universitetspedagogikk. 

Medieproduksjon

 • eDU er bemannet for å lage medieproduksjoner til bruk i undervisning. 
 • Ved ledig kapasitet kan eDU bidra med medieproduksjoner i arrangementer, for eksempel streaming, forskningsformidling, markedsføring og liknende. 
 • eDU låner ut relevant AV-utstyr til ansatte og studenter i forbindelse med undervisnings- og forskningsaktivitet, og forvalter en viss mengde AV-utstyr. 

Sikre et helhetlig, godt og moderne læringsmiljø

 • eDU har administrativt ansvar for sentrale læringsplattformer i USN, med fokus på sikkerhet, kvalitet og lav sårbarhet. Læringsplattformene er virksomhetskritiske. 
 • Det skal være god dialog mellom eDU og andre enheter som har systemansvar i USN, slik at brukeropplevelsen for ansatte og studenter blir god. 
 • eDU jobber for videreutvikling og forvaltning av porteføljen innenfor læringsverktøy. Det innebærer også initiering av og bidrag i uttesting av relevante tjenester og programvare samt utfasing av foreldede løsninger.  

Studenters læring

 • eDU bidrar i å støtte studenters læring, øke studiekvalitet og redusere frafall, for eksempel med omfattende tiltak som OLA-ordningen. 
 • eDU bidrar i utvikling av asynkrone ressurser som støtter opp under studenters læring. 
 • eDU støtter studenter i utvalgte problemstillinger med læringsplattformene i USN.

Hvordan jobber eDU?

eDU er utviklingsorientert og jobber i tett dialog med fagmiljøene. eDU skal ha spisskompetanse om læring i en digital tid og ta utgangspunkt i forskningsbasert praksis der det er mulig. 
eDU har tverrfaglig kompetanse. De ansatte har god pedagogisk forståelse og digital kompetanse. eDU har ansatte i både teknisk-administrative og vitenskapelige stillinger, en kombinasjon som er sentral for tjenestene eDU tilbyr.