en Meny close

Meritterte undervisere på USN

Er du en fremragende underviser som er opptatt av studentenes læring? Jobber du systematisk med å videreutvikle din undervisning? Legger du vekt på å begrunne og reflektere over egen undervisningspraksis? Er du en lagspiller og en bidragsyter i fagmiljøets arbeid med undervisnings- og studiekvalitet? Da kan det hende du kan bli en av USNs meritterte undervisere.

gjess flyr i v-formasjon
Merittering

Hva er en merittert underviser?

En merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. Den meritterte underviseren kjennetegnes av innsats ut over det ordinære og jobber systematisk med videreutvikling av sin egen undervisning. Et annet kjennetegn er å ha en utforskende og vitenskapelig tilnærming i arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og justere sin undervisningspraksis. Den meritterte underviseren kan dessuten reflektere over og begrunne sin undervisningspraksis ut fra relevant forskning og teori knyttet til høyere utdanning og eget fagfelt. Det handler med andre ord ikke bare om hva man gjør og hvordan man jobber, men i stor grad også om å få frem hvorfor man gjør det man gjør. Dessuten er merittering ikke begrenset til å dreie seg om egen undervisning. En merittert underviser er en lagspiller, en aktiv bidragsyter i fagmiljøets arbeid med å øke studiekvaliteten og en som formidler kompetanse og deler erfaringer med andre når det gjelder undervisningsarbeid.

Hvorfor merittering?

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning fremhever at utdanningsvirksomhetens status i høyere utdanning skal øke, og at undervisningskompetanse skal vektlegges tyngre enn i dag, ikke bare ved ansettelse, men gjennom hele karrieren. Meritteringsordningen handler om å verdsette god undervisning og stimulere til økt undervisningsinnsats. Et sentralt omdreiningspunkt er nettopp studentenes læring. Intensjonen er også å belønne utviklings- og innovasjonsarbeid knyttet til undervisning og læring. Et systematisk arbeid med utdanningskvalitet kan bidra til at det etableres faglige fellesskap knyttet til undervisning. En status som merittert underviser er dermed både en anerkjennelse av undervisere med innsats ut over det ordinære og et tiltak for å fremme en felles kultur for læring. I Meld 16 (2016-2017) står det mer om merittering. Her er det også informasjon om SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) som er grunnlaget for den norske meritteringsordningen.

Merittering på USN

Fra høsten 2022 er det etablert en fast meritteringsordning på USN.

I perioden 2019 – 2022 ble det gjennomført et pilotprosjekt knyttet til merittering. Du kan lese om gjennomføring, evaluering og erfaringer fra dette pilotprosjektet i de tre rapportene fra prosjektet.

Oppnår du status som merittert underviser på USN, får du et varig lønnstillegg. Fagmiljøet ditt får i tillegg et engangsbeløp som skal øremerkes utdanningsfaglige tiltak. Disse skal utvikles i samråd med deg. Begge beløpene er nå på 30.000.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om merittert status må du ha hovedstillingen din på USN, være fast ansatt som universitetslektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor og ha minst 5 års erfaring som underviser i høyere utdanning. To av disse årene må du ha jobbet ved en norsk utdanningsinstitusjon. Du må også kunne dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse enten gjennom fullført kurs av minst 200 timers varighet i universitets- og høyskolepedagogikk eller gjennom en pedagogisk mappe som dokumenterer en slik kompetanse.

Bli inspirert av våre meritterte undervisere

USN har meritterte undervisere på alle de fire fakultetene. Her kan du lese mer om de meritterte underviserne og også se deres søknader.

I 2020 ble disse vitenskapelig ansatte tildelt status som merittert underviser:

Andersen

Peer Sverre Andersen

Dosent ved Institutt for matematikk og naturfag

Les Peers søknadstekst her.

Damsgaard

Hilde Larsen Damsgaard

Dosent ved Institutt for pedagogikk

Les Hildes søknadstekst her.

Muller

Gerrit Muller

Professor ved Institutt for realfag og industrisystemer

Les Gerrits søknadstekst her.

 

Klein

Jörn Klein

Professor ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap

Les Jörns søknadstekst her.

Neilsen

Kjetil Liestøl Nielsen

Førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturfag

Les Kjetils søknadstekst her.

Nyland

Nicolai Nyland

Førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Les Nicolais søknadstekst her.

 

I 2021 ble disse vitenskapelig ansatte tildelt status som merittert underviser:

Lindstøl

Fride Lindstøl

Førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk

Les Frides søknadstekst her.

Bakke

Jannike Ohrem Bakke

Førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur

Les Jannikes søknadstekst her.

Opstad

Birger Opstad

Førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen, visedekan for utdanning/studiekvalitet

Les Birgers søknadstekst her.

 

I 2022 ble disse vitenskapelig ansatte tildelt status som merittert underviser:

Duggan

Jennifer Duggan

Førstelektor ved Institutt for språk og litteratur

Les Jennifers søknadstekst her.

Bueie

Agnete Bueie

Førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur

Les Agnetes søknadstekst her.

Burner

Tony Burner

Professor ved Institutt for språk og litteratur

Les Tonys søknadstekst her.

 

Førsund

Linn Hege Førsund

Førsteamanuensis Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Les Linn Heges søknadstekst her.

 

Informasjon til ledere

Som instituttleder har du muligheten til å støtte ansatte som søker status som meritert underviser på ulike måter, for eksempel gjennom å identifisere og oppmuntre ansatte som trenger å jobbe systematisk over tid for å komme i posisjon ved senere utlysninger, involvere meritterte som mentorer for søkere og/eller organisere søkeseminarer, tematisere merittering i forbindelse med medarbeidersamtaler og gjennom å formulere støttebrev for meritteringssøkere (se mal). En slik oppfølging forutsetter kjennskap til kriteriene som ligger til grunn for meritteringsordningen ved USN. Det er også en stor fordel at du som instituttleder gjør deg kjent med informasjonen som er utformet på denne nettsiden om merittering ved USN. For å søke status som merittert underviser kreves det at det legges ved en uttalelse fra den lederen som har personalansvar for søkeren og der det fremgår at vedkommende stiller seg bak at den ansatte søker om status som merittert underviser. Vi har laget en mal for hvordan et slikt bekreftelsesbrev eller støttebrev kan utformes.

Vil du vite mer?

Da kan du se denne videopresentasjonen om merittering. Les også gjerne vår søknadshåndbok som beskriver kriteriene for en merittert underviser og gir deg informasjon og tips som kan være til hjelp i søknadsskrivingen. 

Du kan også høre denne podkasten om merittering som fast ordning ved USN. 
Hvis du har spørsmål til meritteringsordningen på USN, ta gjerne kontakt med en i prosjektgruppen.

Hilde Larsen Damsgaard (meritteringsansvarlig)

Cecilie Aurvoll

Cecilie Enqvist-Jensen