en Meny close

Merittering av undervisere ved USN

Er du en fremragende underviser som er opptatt av studentenes læring? Jobber du systematisk med å videreutvikle din undervisning? Legger du vekt på å begrunne og reflektere over egen undervisningspraksis? Er du en lagspiller og en bidragsyter i fagmiljøets arbeid med undervisnings- og studiekvalitet? Da kan det hende du kan bli en av USNs meritterte undervisere.

gjess som flyr i v-formasjon mot høyre, med vingene OPP
Merittering
Merittering

 

Hva er en merittert underviser?

En merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. Den meritterte underviseren kjennetegnes av innsats ut over det ordinære og jobber systematisk med videreutvikling av sin egen undervisning. Et annet kjennetegn er å ha en utforskende og vitenskapelig tilnærming i arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og justere sin undervisningspraksis. Den meritterte underviseren kan dessuten reflektere over og begrunne sin undervisningspraksis ut fra relevant forskning og teori knyttet til høyere utdanning og eget fagfelt. Det handler med andre ord ikke bare om hva man gjør og hvordan man jobber, men i stor grad også om å få frem hvorfor man gjør det man gjør. Dessuten er merittering ikke begrenset til å dreie seg om egen undervisning. En merittert underviser er en lagspiller, en aktiv bidragsyter i fagmiljøets arbeid med å øke studiekvaliteten og en som formidler kompetanse og deler erfaringer med andre når det gjelder undervisningsarbeid.

Hvorfor merittering?

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning fremhever at utdanningsvirksomhetens status i høyere utdanning skal øke, og at undervisningskompetanse skal vektlegges tyngre enn i dag, ikke bare ved ansettelse, men gjennom hele karrieren. Meritteringsordningen handler om å verdsette god undervisning og stimulere til økt undervisningsinnsats. Et sentralt omdreiningspunkt er nettopp studentenes læring. Intensjonen er også å belønne utviklings- og innovasjonsarbeid knyttet til undervisning og læring. Et systematisk arbeid med utdanningskvalitet kan bidra til at det etableres faglige fellesskap knyttet til undervisning. En status som merittert underviser er dermed både en anerkjennelse av undervisere med innsats ut over det ordinære og et tiltak for å fremme en felles kultur for læring. I Meld 16 (2016-2017) står det mer om merittering. Her er det også informasjon om SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) som er grunnlaget for den norske meritteringsordningen.

Merittering ved USN

Fra høsten 2022 er det etablert en fast meritteringsordning ved USN.

I perioden 2019 – 2022 ble det gjennomført et pilotprosjekt knyttet til merittering. Du kan lese om gjennomføring, evaluering og erfaringer fra dette pilotprosjektet i de tre rapportene fra prosjektet.

Oppnår du status som merittert underviser ved USN, får du et varig lønnstillegg på 40 000. Fagmiljøet ditt får i tillegg et engangsbeløp på 30 000, som skal øremerkes utdanningsfaglige tiltak. Disse skal utvikles i samråd med deg.

Som merittert underviser inngår du i et nettverk av meritterte ved USN. Nettverket skal være en inspirasjonsarena for de meritterte og fungere som en ressurs i arbeid med utdanningskvalitet på ulike nivåer. 

Hvem kan søke?

For å kunne søke om merittert status må du ha hovedstillingen din ved USN, være fast ansatt som universitetslektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor og ha minst 5 års erfaring som underviser i høyere utdanning. To av disse årene må du ha jobbet ved USN.

Status som merittert underviser innebærer en videreutvikling av den utdanningsfaglige basiskompetansen som må dokumenteres ved tilsetting eller opprykk. Godkjenning av dokumentert basiskompetanse er derfor en forutsetning for å kunne søke om status som merittering underviser. 
 
Du skal dokumentere denne kompetansen gjennom en pedagogisk mappe.  
Hvis du har fullført universitet- og høgskolepedagogiske kurs/emner tilsvarende minimum 200 timer lager du en pedagogisk mappe som skal inneholde følgende:

  • Beskrivelse av læringsutbytte og innhold i fullførte universitet- og høgskolepedagogiske kurs/emner. Dokumentasjon på fullførte kurs/emner skal legges ved mappen. 
  • Beskrivelse av og refleksjon over egne grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning, jfr. Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

 
Hvis du ikke har fullført universitetspedagogisk/e kurs tilsvarende minimum 200 timer skal du beskrive og dokumentere din utdanningsfaglige basiskompetanse i en pedagogisk mappe der relevant innhold er: 

  • En systematisk oversikt over din egen undervisning og veiledning (hvor lenge, hvilke fag, hvilke institusjoner og antall veiledede bachelor-, master- og eventuelt ph.d-studenter). 
  • Oversikt over relevante utdanninger, kurs o.l. du har gjennomført. 
  • Beskrivelse av og refleksjon over hva du vektlegger som underviser og veileder, med fokus på studentenes læring og forankret i relevant teori og forskning.
  • Beskrivelse av og refleksjon over dine grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning og din egen utvikling som underviser og veileder.
  • Beskrivelse av hvilke læringsaktiviteter, undervisnings- og vurderingsmetoder samt digitale teknologier du har vært tatt i bruk, og hvilke erfaringer du har med bruken av disse.
  • Beskrivelse av hvordan du anvender tilbakemelding fra studenter og kolleger til å utvikle egen undervisning og studenters læring.
  • Beskrivelse av pedagogisk utviklingsarbeid og erfaring fra utdanningsledelse.

 
Dokumentasjon i form av attester, evalueringer, rapporter o.l. kan legges ved mappen. 
 
En godkjent pedagogisk mappe er «inngangsbilletten» til å kunne søke om status som merittert underviser. Mappen vurderes av faglig ansvarlig og administrator for meritteringsordningen og skal ikke inngå i de vedleggene som følger søknaden og vurderes av komiteen. Om du ønsker det, er det anledning til å levere mappen innen 1. januar for å få vurdert om du får godkjent den utdanningsfaglige basiskompetansen før du leverer søknaden om status som merittert underviser. 
 

Bli inspirert av våre meritterte undervisere

USN har meritterte undervisere ved alle de fire fakultetene. Her kan du lese mer om de meritterte underviserne og også se deres søknader.

I 2020 ble disse vitenskapelig ansatte tildelt status som merittert underviser:

Andersen

Peer Sverre Andersen

Dosent ved Institutt for matematikk og naturfag

Les Peers søknadstekst her.

Damsgaard

Hilde Larsen Damsgaard

Dosent ved Institutt for pedagogikk

Les Hildes søknadstekst her.

Muller

Gerrit Muller

Professor ved Institutt for realfag og industrisystemer

Les Gerrits søknadstekst her.

 

Klein

Jörn Klein

Professor ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap

Les Jörns søknadstekst her.

Neilsen

Kjetil Liestøl Nielsen

Førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturfag

Les Kjetils søknadstekst her.

Nyland

Nicolai Nyland

Førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Les Nicolais søknadstekst her.

 

I 2021 ble disse vitenskapelig ansatte tildelt status som merittert underviser:

Lindstøl

Fride Lindstøl

Førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk

Les Frides søknadstekst her.

Bakke

Jannike Ohrem Bakke

Førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur

Les Jannikes søknadstekst her.

Opstad

Birger Opstad

Førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen, visedekan for utdanning/studiekvalitet

Les Birgers søknadstekst her.

 

I 2022 ble disse vitenskapelig ansatte tildelt status som merittert underviser:

Duggan

Jennifer Duggan

Førstelektor ved Institutt for språk og litteratur

Les Jennifers søknadstekst her.

Bueie

Agnete Bueie

Førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur

Les Agnetes søknadstekst her.

Burner

Tony Burner

Professor ved Institutt for språk og litteratur

Les Tonys søknadstekst her.

 

Førsund

Linn Hege Førsund

Førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Les Linn Heges søknadstekst her.

 

I 2023 ble disse vitenskapelig ansatte tildelt status som merittert underviser:

Boe

Marit Bøe

Professor ved Institutt for pedagogikk

Les Marits søknadstekst her.

Dahli

Olav Dæhli

Førstelektor ved Institutt for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Les Olavs søknadstekst her.

Kristiansen

Elsa Kristiansen

Professor ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Les Elsas søknadstekst her.

Kvistad

Erika Kvistad

Førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur

Les Erikas søknadstekst her.

Solli

Hilde Solli

Førstelektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Les Hildes søknadstekst her.

Tholin

Kristin Rydjord Tholin

Dosent ved Institutt for pedagogikk

Les Kristins søknadstekst her.

Informasjon til ledere

Som leder kan du støtte og oppmuntre ansatte som søker om status som merittert underviser nå, og ansatte som trenger å jobbe systematisk over tid for å komme kunne søke senere. Du kan også involvere allerede meritterte undervisere som mentorer for nye søkere, tematisere merittering i forbindelse med medarbeidersamtaler og samarbeide med meritterte undervisere om arbeid med utdanningskvalitet. Som leder er det viktig at du har kjennskap til meritteringsordningen ved USN. Du finner mye relevant informasjon om ordningen på denne nettsiden om merittering ved USN. 

Søkeren må legge ved en uttalelse fra den lederen som har personalansvar for vedkommende der det fremgår at lederen stiller seg bak at den ansatte søker om status som merittert underviser. 

Vi har laget en mal for hvordan et slikt bekreftelsesbrev kan utformes og anbefaler at du som leder bruker denne malen. 

Vil du vite mer?

Da kan du se videopresentasjonen om merittering. Les også gjerne vår søknadshåndbok som beskriver kriteriene for en merittert underviser og gir deg informasjon og tips som kan være til hjelp i søknadsskrivingen. 

Du kan også høre denne podkastepisoden om merittering som fast ordning ved USN. 

Litteratur: 

Aurvoll, C., Damsgaard, H.L. & Enqvist-Jensen, C. (2023). Merittering i støpeskjeen:

Den norske meritteringsordningens utbredelse og betydningUniped, 46(3), 201­–212.https://doi.org/10.18261/uniped.46.3.6


Hvis du har spørsmål til meritteringsordningen ved USN, ta gjerne kontakt med:

Hilde Larsen Damsgaard (faglig ansvarlig)

Cecilie Aurvoll (administrativt ansvarlig)