en Meny close

Nettdidaktikk: bli nettlærer

Skal du undervise på nett? Som nettlærer må du tenke annerledes når du planlegger et studieløp. Her finner du gode råd for å komme i gang med din nettundervisning.

nettundervisning

Nettstudier overlater mye av læringsarbeidet til studentene selv. Fordi studentene ikke møtes fysisk og har mindre kontakt med lærere og medstudenter enn på ordinære campusstudier, lønner det seg at læringsløpet til nettstudenten blir planlagt mer detaljert enn på campusstudier.

Disponer innholdet i tid og rom

Som lærer, ditt ansvar er å legge til rette for læring, som bør innebære å legge til rette for samarbeid og å skape klare og trygge rammer for faglige diskusjoner og faglig veiledning.

Som nettlærer bør du kjenne til hvordan legge til rette for dette på nett, og hva som bør gjøres synkront og/eller asynkront og/eller på samlinger. Du må vurdere hvilket innhold og læringsressurser som egner seg best på de ulike arenaene og om studenten skal jobbe alene, i mindre grupper eller sammen med hele gruppa og læreren.

Hva som er fagets egenart vil være med på å avgjøre hvordan undervisningen bør legges opp. For eksempel vil ofte praktiske fag/studier som er samlingsbaserte legge til rette for at teorigjennomgangen undervises asynkront eller synkront på nett, slik at det er rom for praktiske øvelser på samlinger.

Legg til rette for godt samarbeid mellom studentene

Når du skal undervise på nett, lurer du kanskje på hvordan du kan legge til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom studentene. I dag gir teknologien oss en rekke muligheter for å ha gruppearbeid og gruppediskusjoner, både synkrone og asynkrone. Synkrone måter å samarbeide på:

  • Zoom
  • OneNote
  • Google Docs

Asynkrone måter å samarbeide på:

  • Felles canvas-side: diskusjonstråd, moduler, etc.
  • Blogg
  • TaskCards

Som nettlærer bør du legge til rette for møtepunkter mellom studentene, for eksempel å fordele studentene i kollokviegrupper og sette opp faste tidspunkt i Zoom. På Canvas kan du også dele studentene inn i grupper som for eksempel kan jobbe sammen i moduler, ha diskusjoner osv. Ved å tilrettelegge for samarbeid vil studentene som i utgangspunktet ikke møtes på campus i ukene likevel få et faglig samhold.

Legg til rette for tydelig og forutsigbar kommunikasjon mellom lærer og student

I nettstudier er det særlig viktig med tydelig og forutsigbar kommunikasjon. Studentene bør vite hvordan de kan kontakte deg eller studieveileder og når dere er tilgjengelige. Noen velger kun å kommunisere gjennom Canvas, andre bruker e-post eller kommuniserer på andre måter.

Det bør være konsekvent bruk av kanaler når man gir informasjon ut til studenten, slik at det aldri er tvil om informasjonen blir lest. Noen lærere synes det er nyttig å legge inn en liste over viktige datoer på forsida til emnet inne på Canvas. At emnet inne på Canvas har en logisk strukturer også å foretrekke, gjerne i samråd med lærere på samme emne. Ha som mål om at studenten skal få en god oversikt over pensum, læringsressurser og læringsutbytter, uten å måtte bruke mye tid på å lete seg fram selv.
 

Kursdesign: bygg din nettstudie

Følgende video gir deg tips på hvordan du kan utvikle din nettstudie:

  • Hvordan tenke på relasjonen mellom student, læringsmål og arbeidsmåter?
  • Hvilke verktøy kan du bruke i ulike faser?
  • Eksempler fra canvasrom for nettundervisning

Ressurser