en Meny close

Kollektiv Akademisk Veiledning

Kollektiv Akademisk Veiledning betyr felles veiledning av studenter som skriver ulike oppgaver. Det er et nyttig supplement til tradisjonell individuell veiledning.

mennesker rundt et bord, sett ovenfra

Hva er kollektiv veiledning?

Kollektiv Akademisk Veiledning kjennetegnes ved at studenter som arbeider med individuelle oppgaver samles i mindre grupper og veiledes i fellesskap. I løpet av et emne møter studentene jevnlig en eller to veiledere per gruppe, og møtene kan være både fysiske og digitale. Sentrale virkemidler i Kollektiv Akademisk Veiledning er at både veileder og studentene gir og mottar tilbakemeldinger (også digitalt), veileder hverandre, driver en felles akademisk dialog og agerer som opponenter for hverandre.

I motsetning til gruppeveiledning, hvor studentene skriver på den samme oppgave, er kollektiv veiledning altså fellesmøter med studenter som skriver på ulike oppgaver.

Hvorfor kollektiv veiledning?

Tradisjonelt foregår veiledning av bachelorprosjekter og masteroppgaver som individuell veiledning. men dette fører til flere utfordringer:

 • Veiledning er en av de mest ressurskrevende læringsaktivitetene i høyere utdanning
 • Flere studenter skal veiledes i takt med økt studentopptak
 • Studentene etterspør mer og bedre veiledning (NOKUT rapport 2022)
 • Forskningen viser at læringspotensialet i individuel veiledning sjeldent utnyttes fullt ut. Mange veiledere opplever at studentene deres ikke har tilstrekkelig eierskap til egne prosjekter, og at studentene i veiledningsmøtene passivt venter på at veilederen som ekspert skal gi ‘fasitsvar’

Kollektiv veiledning er en innovativ veiledningspraksis som har vist seg å være spesielt egnet for å fremme studentaktiv læring, øke studentenes fremdrift i skriveprosessen og skape en mer effektiv og systematisk organisering av veiledningen.

Hva er fordelene og utfordringene med kollektiv veiledning?

Ifølge forskningen gir kollektiv veiledning flere fordeler:

FORDELER FOR VEILEDEREN
 

FORDELER FOR STUDENTENE
 

 • Systematisk bruk av veiledningstiden
 • Unngår gjentakelser (å måtte si det samme til flere studenter)
 • Er ikke den eneste ressursen for studentene
 • Gir viktig informasjon om studentenes forståelse av oppgavens kriterier når de gir hverandre tilbakemeldinger
 • Begynner å skrive tidligere og skriver raskere
 • Føler seg mindre alene med sine prosjekter
 • Får tilbakemelding fra flere personer
 • Lærer å gjenkjenne og anvende fagets kriterier og faglige sjangerkrav raskere
 • Trener i vitenskapelig argumentasjon og faglig dialog

For både veiledere og studenter som er vant til individuell veiledning, kan overgangen til å jobbe mer kollektivt være en kulturendring. Studentene kan spesielt ha utfordringer med å se verdien av å bruke tid på andres prosjekter når de allerede har mye å gjøre med sitt eget. I utgangspunktet foretrekker de tilbakemelding fra veilederen fordi veilederen er definert som den med størst faglig kompetanse. På samme måte kan veiledere oppleve det som en utfordring å overbevise studentene om verdien av tilbakemeldinger fra medstudenter. Se spesifikke tips for å håndtere disse utfordringene her.

UTFORDRING FOR VEILEDEREN
 

UTFORDRINGER FOR STUDENTENE
 

 • Å overbevise studentene om verdien av tilbakemeldinger fra medstudenter
 • Å håndtere uforberedte studenter
 • Å ha dobbel oppmerksomhet på innhold
 • og gruppedynamikk
 • Å fordele taletid og tilbakemelding jevnt mellom studentene
 • Å balansere mellom å gi svar (expert) og å involvere studentene (facilitator).
   
 • Å forstå verdien av å måtte bruke tid på andres oppgaver
 • Gi kvalifisert tilbakemelding som er nyttig for medstudenter
 • Måtte hjelpe medstudenter i stedet for å konkurrere med dem
 • Å ha mindre tid med veilederen ('eksperten') en-til-en
 • Å presentere uferdige tekster, fordi det kan føles utrykt

 

I denne videoen (9 minutter) forteller fire masteroppgavestudenter om sine erfaringer med å delta i en kollektiv veiledningsprosess på et dansk universitet:

Trenger du støtte?

Hvis du ønsker å prøve kollektiv veiledning, kan du:

Ressurser 

Bøker om kollektiv akademisk veiledning

 

Online bok

 

Forskningsbaserte artikler om kollektiv veiledning

Øvrige ressurser