en Meny close

Kunstig intelligens & undervisning, læring og vurdering

Hvordan kan det være smart å bruke KI, og når kan det være best å la være?

person med ryggsekk går inn fargerik portal

Merk at denne nettsiden vil videreutvikles. Siden ble sist oppdatert 30.04.24

Det finnes mange ulike KI-verktøy.
Denne nettsiden handler om generativ kunstig intelligens, tilgjengelig via såkalte samtaleroboter. 
USN har også andre KI-verktøy:

1. Generativ KI på USN

Den mest kjente samtaleroboten basert på generative språkmodeller er ChatGPT fra OpenAI. Ansatte og studenter har gratis tilgang til OpenAIs GPT 3.5 og GPT-4-teknologi gjennom Sikt KI-Chat, for å ivareta personvern og datasikkerhet. Ansatte har også tilgang til Microsoft Copilot.

2. Hvordan fungerer egentlig samtaleroboter?

A. Hvorfor trenger jeg å forstå teknologien?

Generativ kunstig intelligens er nå enkelt tilgjengelig for alle, og det byr på både muligheter og utfordringer. 

Denne podcastsamtalen mellom Susanne Koch (pedagogisk rådgiver LDH) og Morten Goodwin (professor UiA) gir innsikt i viktige valg og hensyn vi står overfor. 

​​Denne podcastsamtalen mellom Susanne Koch (pedagogisk rådgiver LDH) og Leonora Onarheim Bergsjø, (førsteamanuesis ved HiØ og leder for Norsk råd for digital etikk) gir innsikt i hva du som student bør vite for å kunne bruke teknologien godt. 

B. Hvordan fungerer generative samtaleroboter?

Generative samtaleroboter responderer på instrukser/ledetekst (prompts) brukeren legger inn i form av tekst, lyd eller visuelt materiale.
Til grunn for verktøyene ligger programmer som kalles Large Language Models (LLMs).
De er trent opp til å sannsynlighetsberegne (predikere) relevant respons til en ledetekst vi gir den. 
Responsen er basert på statistiske mønstre i språket i treningsdataene, ikke på innhold, informasjon eller kilder. 

Se denne serien med korte videoer (2-3 minutter pr video) for et innblikk i teknologien bak verktøyene og hvilke etiske hensyn det er viktig å kjenne til. Videoene er utviklet av Institute for Logic, Language and Computation ved Amsterdam universitet.

1. Hva er kunstig intelligens?

2. Teknologien bak ChatGPT: Muligheter, begrensninger og utfordringer:

3. Mer utdypende om hvordan store språkmodeller (LLMs) fungerer:  

4. Viktig om etiske aspekter ved utvikling og bruk av KI:

5. Tre tommelfingerregler for ansvarlig bruk:  

Refleksjon/diskusjon

 • Hva lærte du av disse videoene?
 • Hva tenker du samtaleroboter kan bety for deg? 
C. Utforsk samtalerobotene

Som med andre verktøy forstår vi det bedre gjennom å bruke det. 

Gjennomfør en samtale i Sikt KI-Chat 

 1. om et tema du ikke har mye kjennskap til
 2. om et tema du har god innsikt i

Refleksjon

 • Opplevde du de to samtalene som like?
 • Hvilke muligheter og utfordringer ser du med tanke på læring?  

3. Tips til bruk av samtaleroboter 

A. Bruke eller ikke bruke samtalerobot?

Samtaleroboter er imponerende gode til å generere tekst og samtale med brukeren. Men de er ikke kunnskapskilder

Når er det trygt å bruke samtaleroboter?

flytdiagram, bokser og piler for bruk eller ikke bruk av ChatGPT

Referanse til illustrasjonen

Refleksjon: 

 • Hvis du vil bruke samtaleroboter i undervisning/læring; hvorfor vil du det og hvordan vi du bruke den?
 • Hvis du ikke vil bruke samtaleroboter – hva er din begrunnelse? 

I denne podcastsamtalen snakker Susanne Kock (pedagogisk rådgiver LDH) og Leonora Onarheim Bergsjø (førsteamanuesis ved HiØ og leder for Norsk råd for digital etikk) om viktigheten av kritisk tenkning og digital dømmekraft i møtet med teknologien, og om hva det vil si og hvordan undervisere og studenter kan utvikle det sammen.  ​​​​

NB: Personvern og datasikkerhet

Hvilke data gir du fra deg når du bruker et KI-verktøy og hva kan det du legger inn bli brukt til? 

Sikt KI-chat ivaretar personvern og datasikkerhet.

B.  Samtaleroboter, læring og skriving

Dersom du bruker samtalereroboter som støtte til skriving er det ditt ansvar at du gjør det i samsvar med gjeldene retningslinjer, og at du synliggjør og dokumenterer hvordan du har brukt samtaleroboten. 

Hvis du vil bruke samtaleroboter i faglig arbeid er det viktig å 

 • Tenke godt gjennom hva som er din målsetting med å kommunisere med samtaleroboten, og hva du selv ønsker å lære av samtalen og formidle i din egen tekst. 
 • Ikke stole på teksten samtaleroboten genererer: kontroller innholdet ved hjelp av egen kunnskap, faglige kilder og diskusjon med andre.
 • Ikke bruke den teksten samtaleroboten genererer direkte i eget arbeid, men som et verktøy for egen skriving. 
 • Ikke spør én gang og slå deg til ro med svaret: spør igjen, gi mer kontekst og be om utdypning og nyanser og motforestillinger.
 • Hent ut bare det du er helt sikker på at du har forstått og kan stå inne for.  

Konkrete tips til ledetekster: 

 • gi roboten en rolle, for eksempel at den skal være en vennlig veileder som stiller deg spørsmål, en kritisk medstudent, eller en akademisk kollega som gir tilbakemelding på et tekstutkast
 • gi utfyllende og spesifikk kontekst (ledetekster kan gjerne være lange)
 • gi eksempler som viser hva slags respons du ønsker

Du kan for eksempel bruk samtaleroboten som 

Sparringspartner 
Skriv inn din forståelse av et faglig begrep e.l. og be om utdypning eller motforestillinger (men husk at samtaleroboten ikke har fasit og kilder).
Vi anbefaler å gjøre dette sammen med medstudenter for å kunne diskutere svarene. 

Kollokviepartner
Samtaleroboten kan gå inn som en deltaker i diskusjoner i kollokviegruppen, eller gi dere diskusjonsspørsmål eller caseoppgaver.
Husk at denne «medstudenten» nok ikke har lest pensum.  

Skrivestøtte
Be om konkrete forslag til forbedringer av tekst, for eksempel språklig klarhet og variasjon, tekstflyt, argumentasjon, eller å gjøre teksten kortere. Kontroller at teksten fortsatt formidler det du ønsker, og ikke stol på at robotens forslag er bedre enn din egen tekst.   
 Om du bruker samtalerobot til språkvask eller oversettelse kan du oppleve at den endrer innholdet i teksten. Det er ditt ansvar at den teksten du leverer inn er skrevet av deg, at du kan stå inne for det som står der, og at du viser til de rette kildene. 

 

C. Samtaleroboter i undervisningen?

Samtalerobotene representerer både muligheter og utfordringer for utdanningsvirksomheten. Når du som underviser skal vurdere om og hvordan samtaleroboter kan brukes i undervisningen, kan du ta utgangspunktet i spørsmål om og eventuelt hvordan samtaleroboter:

 • kan bidra til at studentene kan arbeide med å forstå og bearbeide faginnholdet?
 • kan bidra til at studentene samarbeider?
 • kan bidra til metakognisjon og kritisk, kreativ, selvstendig tenkning?
 • kan bidra til samstemt undervisning?

Ved inkludere bruk av samtalerobot i undervisningen kan du hjelpe studentene å forstå hvordan de kan bruke verktøyet på gode måter.  

Eksempler på læringsaktiviteter der bruk av samtaleroboter inngår: 

 • Gi studentene en ledetekst for å bruke samtaleroboten til å diskutere et tema/en påstand/et case/en problemstilling.  

 • Bruk samtaleroboten til å generere case (NB: kvalitetssikres av deg, og/eller studentene) 

 • Be studentene kritisk vurdere tekst generert av samtaleroboten i lys av pensumtekster og/eller andre faglige kilder. 

Tips!

Be studentene gjøre slike aktiviteter parvis eller i grupper slik at det blir diskusjon om både det faglige og muligheter og utfordringer ved bruk av teknologien 

4. Vurdering og eksamen

A. Hva må studenter huske på?
B. Studenters opplevelser og erfaringer

Vi anbefaler å se video nr. 4 på denne siden

 • Mange studenter bruker samtaleroboter i studiene.
 • Mange studenter er redde for å bli digitalt og faglig akterutseilt om de ikke bruker samtaleroboter.
 • Manges studenter er redde for å bli tatt i fusk om de benytter samtaleroboter.
 • Mange studenter er opptatt av at det utvikler seg et (digitalt og faglig) klasseskille mellom de som mestrer teknologien og de som ikke gjør det.
 • Mange studenter regner med at fremtidige arbeidsgivere kommer til å forvente KI-kompetanse.
 • Mange studenter opplever behov for at utdanningen inkluderer opplæring i bruk av KI-verktøy

Refleksjon/diskusjon

 • Hva betyr samtaleroboter for vurdering og eksamen i ditt fag?  
 • Hvordan utvikle vurderingsformer som er KI-resistente, og/ eller der faglig ansvarlig og konstruktiv bruk av samtalerobot inngår som del av arbeids- og vurderingsformen? 
 • Hva risikerer vi om vi fokuserer ensidig på at bruk av samtaleroboter er fusk som skal avsløres?
 • Hva risikerer vi om vi lar det være helt åpent å bruke samtaleroboter?
C. Tips til KI-resistente vurderingsformer

KI-resistente vurderingsformer er oppgaver som ikke kan løses av samtaleroboter alene. Det kan gjøres ved f.eks. kombinasjoner av følgende:  

 • Knytte arbeidet som skal vurderes til konkret arbeid i og erfaringer fra undervisning eller praksis.  

 • Be studentene jobbe med problemstillinger som krever analyse av komplekse problemstillinger, vurdering av ulike løsninger og argumentasjon for egne standpunkt. 
  Sjekk gjerne på forhånd hvilke svar en KI-chat klarer å komme med.

 • Studentene leverer inn arbeid i flere stadier og med refleksjoner om egen arbeidsprosess. Arbeidet kan gjerne involvere medstudentvurdering, logg, refleksjonsnotater og egenvurdering.  

 • Vurdering eller sammenlikning av ulike tekster ved hjelp av pensum, og ev. praksiserfaringer.  

 • Problemstillinger/oppgaver uten «fasit», for eksempel utvikle og begrunne nye forskningsspørsmål, nye temaer som de mener bør inn i utdanningen e.l.  

 • Utvikle alternativer til ren testing av fakatakunnskap, for eksempel gjennom oppgaver der studentene må vise at de har fagkunnskapen inne ved å ta den i bruk i relevante situasjoner, f. eks. ulike former for caseoppgaver eller annen form for problemløsning.  

 • Multimodale vurderingsformer, som inkluderer for eksempel å utvikle illustrasjoner, videorefleksjoner, intervjuer/podcasts, videoessay, presentasjoner.  

Vi anbefaler å fokusere på å utvikle varierte vurderingsformer der hovedfokuset er på læringsprosessen og på autentisk faglig arbeid, snarere enn et endelig, skriftlig produkt. Å ta i bruk slike vurderingsformer er i tråd med det forskning på vurdering som styrker læring i høyere utdanning.   

Husk også

 • Det eksisterer ikke verktøy som er gode på å identifisere tekst som KI-generert.
 • Det er ikke hensiktsmessig å forby bruk av samtaleroboter der studentene har det tilgjengelig, dvs hjemmeoppgaver, hjemmeeksamen, semesteroppgaver, BA- og MA-oppgaver.
 • Sett deg inn i USNs retningslinjer for bruk av KI
 • Tydelige sensorveiledninger som eksplisitt adresserer bruk av samtaleroboter.
D. For deg som er sensor

 

5. Helhetlig tilnærming

Emne- og programutvikling

Har eksistensen av samtaleroboter, og ev. annen kunstig intelligens, betydning for hva studentene skal lære gjennom utdanningen? For hva som kan være gode vurderingsformer? Eller for hva som kan være gode arbeidsmåter og læringsaktiviteter?

Dersom svaret er ja på et eller flere av disse spørsmålene, kan det være viktig å se på hvordan emner og program i sin helhet kan videreutvikles for å styrke studentene læring og utdanningens kvalitet. 

Dersom fagmiljøer ønsker bistand fra eDU til dette arbeidet, ta kontak på edu-pedteam@usn.no.
Bistand forutsetter kapasitet i faggruppen. 

Kilder og anbefalte ressurser

Forstå teknologien
 • Strümke, Inga (2023) Maskiner som tenker. Algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens. Kagge Forlag.
  Denne boken gir en tilgjengelig innføring i utviklingen av kunstig intelligens, og hvilke muligheter og utfordringer slike teknologi representerer. 
 • ILLC, University of Amsterdam tilbyr en to åpne e-læringsmoduler.
  For underviserer og undervisningsassistenter

  For studenter
  Som underviser har du mulighet til å inkludere elæringsmodulen for studenter i ditt undervisningsopplegg.
  Du kan lese mer om begge her
   
KI i undervisning i høyere utdanning
Om studenters bruk