Nettundervisning

På denne siden finner du informasjon om nettstudier og hva som er lurt å være bevisst på når du skal undervise på nett.

Nettundervisning

Videoserie: Hvordan lykkes med nettundervisning

Svend Andreas Horgen har lang erfaring fra nettundervisning undervisning. Her er en videoserien med 10 videoer som tar opp ulike kvalitetsdimensjoner og praktiske tips for konstruksjon av et solid nettbasert emne: 

Asynkron, synkron og hybrid nettundervisning

Vi skiller mellom asynkron og synkron undervisning på nett, og ofte brukes en kombinasjon av disse.

Asynkron undervisning betyr undervisning som ligger tilgjengelig på nett for deltakerne/studentene og som ikke skjer direkte. Det kan for eksempel være dokumenter, oppgaver, videofilmer etc. som læreren gjør tilgjengelig på internett. Dette gir høy fleksibilitet slik at studenten langt på vei kan bestemme selv når de vil studere. Ofte brukes asynkron undervisning også på stedsbaserte utdanning, for eksempel ved bruk av læringsplattformen Canvas

Synkron undervisning betyr det at den skjer i sanntid, altså direkte. Ved hjelp av moderne webkonferansesystemer som for eksempel Zoom, Adobe Connect og Skype for business kan undervisningen foregå i direkte med både lyd og bilde. Dette gir mulighet til dialog og samarbeid mellom studenter og lærere, selv om man fysisk sitter langt fra hverandre. I synkron nettundervisning må studentene være pålogget til faste tider, akkurat som å møte i et klasserom. Ved USN er det nå Zoom som brukes i nettundervisning. 

Hybrid undervisning forstås som synkron undervisning der studentgrupper i sanntid møtes til samme undervisningsøkt, men på ulike måter. Som oftest betyr det at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (eventuelt via et annet undervisningsrom). Se mer på egen temaside om hybrid undervisning.

Merk deg at synkron undervisning/sanntidsundervisning ikke er det samme som å streame. Streaming blir som regel brukt i forbindelse med større arrangementer (kontakt eventuelt USN eDU's medieteam).

 

Nettdidaktikk

Det å undervise for Nettstudier har andre rammebetingelser og utfordringer enn ordinære studium på campus. Nettlærere må derfor tenke annerledes når man planlegger et studieløp, enten det er et kortere kurs, et semester eller et lengre studieløp.

Nettstudier overlater mye av læringsarbeidet til studentene selv. Fordi studentene ikke møtes fysisk og har mindre kontakt med lærere og medstudenter enn på ordinære campusstudier, lønner det seg at læringsløpet til nettstudenten blir planlagt mer detaljert enn på campusstudier.

 

Disponer innholdet i tid og rom

En lærers ansvar er å legge til rette for læring, som bør innebære å legge til rette for samarbeid og å skape klare og trygge rammer for faglige diskusjoner og faglig veiledning. En nettlærer bør kjenne til hvordan legge til rette for dette på nett, og hva som bør gjøres synkront og/eller asynkront og/eller på samlinger. En nettlærer må vurdere hvilket innhold og læringsressurser som egner seg best på de ulike arenaene og om studenten skal jobbe alene, i mindre grupper eller sammen med hele gruppa og læreren.

Hva som er fagets egenart vil være med på å avgjøre hvordan undervisningen bør legges opp. For eksempel vil ofte praktiske fag/studier som er samlingsbaserte legge til rette for at teorigjennomgangen undervises asynkront eller synkront på nett, slik at det er rom for praktiske øvelser på samlinger.

 

Legg til rette for godt samarbeid mellom studentene

Et spørsmål mange nettlærere stiller før de skal undervise på nett er hvordan hun/han kan legge til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom studentene.

I dag gir teknologien oss en rekke muligheter for å ha gruppearbeid og gruppediskusjoner, både synkrone og asynkrone. Synkrone måter å samarbeide på kan være å møtes i webkonferanserom, som for eksempel Zoom eller Skype , det kan også være å jobbe samtidig i for eksempel Google Docs eller OneNote. Asynkrone måter å samarbeide på kan for eksempel være å jobbe på en felles Canvas-side (diskusjonstråd, moduler etc.), en blogg eller på Facebook.

Som nettlærer bør du legge til rette for møtepunkter mellom studentene, for eksempel å fordele studentene i kollokviegrupper og sette opp faste tidspunkt i Zoom. På Canvas kan du også dele studentene inn i grupper som for eksempel kan jobbe sammen i moduler, ha diskusjoner osv. Ved å tilrettelegge for samareid vil studentene som i utgangspunktet ikke møtes på campus i ukene likevel få et faglig samhold.

 

Legg til rette for tydelig og forutsigbar kommunikasjon mellom lærer og student

I nettstudier er det særlig viktig med tydelig og forutsigbar kommunikasjon. Studentene bør vite hvordan de kan kontakte lærer eller studieveileder og når disse er tilgjengelige. Noen velger kun å kommunisere gjennom Canvas, andre bruker e-post eller kommuniserer på andre måter.

Det bør være konsekvent bruk av kanaler når man gir informasjon ut til studenten, slik at det aldri er tvil om informasjonen blir lest. Noen lærere synes det er nyttig å legge inn en liste over viktige datoer på forsida til emnet inne på Canvas. At emnet inne på Canvas har en logisk strukturer også å foretrekke, gjerne i samråd med lærere på samme emne. Ha som mål om at studenten skal få en god oversikt over pensum, læringsressurser og læringsutbytter, uten å måtte bruke mye tid på å lete seg fram selv.

 

Digitale læringsressurser i nettstudier

Begrepet digital læringsressurs kan sies å være en ressurs som bruker IKT for å fremme læring. En digital læringsressurs kan være en video, en lydfil, et bilde, en nettside osv.

Ofte finnes det ferdige ressurser som kan gjenbrukes i din undervisning, men av og til kan det være hensiktsmessig å produsere egne ressurser selv.

 

Bruk av ferdige læringsressurser

Vet du kanskje om en video som du ønsker at studentene skal se i forkant av en undervisningsøkt kan du legge denne ut på aktuell læringsplattform. Ved USN vil dette være Canvas. Du kan legge videoen direkte inn i Canvas eller du kan legge ut lenken til studentene hvis videoen ligger på internett.

Canvas 1-2-3 kan du se hvordan du legger en mediafil inn i Canvas.

Det finnes også mange nettsider som er laget med opplæring som formål, dette kan for eksempel være nettsider med interaktive oppgaver i ulike fag. For eksempel er det mange forlag som tilbyr nettressurser som er tilknyttet lærebøkene sine.

 

Produksjon av egne digital læringsressurser

  • Videoopptak: Les mer om hvordan du kan bruke videoer i undervisningen på temasiden om video for læring.
  • Lydopptak: Les mer om hvordan du produserer og bruker lydfiler / podkaster i undervisningen på temasiden om podkast i undervisningen.
  • Andre læringsressurser: Noen lærere har også egne nettsider som de legger informasjon ut på, andre oppretter felles blogg eller wikiside med studentene. Det finnes en rekke programmer som kan brukes for å presentere fagstoff på internett. Programmene kan åpne for interaktivitet med studentene og fungere som et presentasjonsverktøy. Ta en titt på wikien vår for tips til programmer som kan brukes eller kontakt eDU for veiledning.

 

Hvor og når skal ressursen legges ut?

Hvor og når læringsressursen skal presenteres og brukes må hver enkelt lærer vurdere. Dette innebærer for eksempel spørsmål om hvor ressursen skal publiseres og vises, når den skal bli sett og av hvem, hvilke undervisningsaktivitet som skal knyttes til ressursen osv.

I nettundervisning er mange inspirert av flippa undervisning. Eksempel på en slik metode er at læreren legger ut en aktuell læringsressurs som studentene ser på i forkant, for eksempel en video om et gitt tema. Denne kan legges ut på Canvas og studentene bes se på denne før en samling eller undervisning på Zoom. På denne måten får man frigjort tid til mer dialog og arbeidsoppgaver i sanntidsundervisningen, enten på campus eller på nett. Se temaside om flipped classroom for mer inspirasjon.

 

 

Forfattere

Utviklet av Svend Andreas Horgen (videoserien) og Marianne Hagelia (teksten)

Aktuelle ressurser for deg som skal undervise på nett:

Ressurspersoner: