Merittering

USN etablerer nå en meritteringsordning for fremragende undervisere. Dette skal bidra til større grad av likeverd mellom forskning og undervisning. Ordningen skal også bidra til å heve den utdannings-faglige kompetansen ved USN. Antall meritterte undervisere skal være minst 25 innen 2023. Første utlysing skal skje i løpet av 2019.

Et av målene med stortingsmelding Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 [2016–2017]) er at utdanningsvirksomhetens status i høyere utdanning skal øke og at undervisningskompetanse skal vektlegges tyngre enn i dag, ikke bare ved ansettelse, men gjennom hele karrieren.

Merittering skal fremme systematisk, kunnskapsbasert og kollegialt arbeid med utdanning, med utgangspunkt i at undervisningskompetanse både kan læres og videreutvikles. Etablering av merittering for undervisning ved USN skal bidra til større grad av likeverd mellom status og incentiver for forskning versus undervisning. I tillegg skal ordningen bidra til å heve den utdanningsfaglige kompetansen ved universitetet.

Meritteringssystemet forankres i USN eDU, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet.

Styrevedtak 19.10.2018:

1. Det etableres et meritteringssystem for fremragende undervisning ved USN som følger:

a. Det etableres et Nettverk for fremragende undervisere ved USN. Nettverkets formål er å være en arena til utdanningsfaglig utvikling i USN som institusjon og for nettverkets medlemmer.

b. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved USN på førstestillings- eller toppstillingsnivå kan etter søknad bli Merittert underviser og medlem av nettverket, dersom de etter vurdering oppfyller kriteriene for medlemskap. Søknaden skal tydelig dokumentere vesentlige høyere undervisnings-kompetanse enn det som forventes i stillingskategorien de har på søknadstidspunktet. Rektor får fullmakt til å utvide målgruppen for søkere dersom det er hensiktsmessig.

c. Kriteriene for å bli Merittert underviser fastsettes slik det foreslås av rektor.

d. Rektor får fullmakt til å oppnevne en eller flere vurderingskomitéer for søknader om å bli Merittert underviser. Det skal være minst en student med studierett i komitéen.

2. De ansatte som etter søknad blir meritterte undervisere, får et varig lønnstillegg pr år (kronetillegg) som fastsettes etter forhandlinger med tjenestemanns-organisasjonene. Størrelsen på lønnstillegget bør harmoniseres med andre institusjoner i sektoren og anslagsvis være i størrelsesorden kr 30 000.- per år. Det instituttet der den meritterte underviser er ansatt får et engangsbeløp på kr 30 000,-, som skal benyttes til utdanningsfaglige tiltak i samråd med den meritterte. Rektor får fullmakt til å justere disse incentivene ved behov. Incentivene dekker den merittertes lønn på vanlig måte over ordinært budsjett ved fakultetet.

3. Det er et mål at antall meritterte undervisere skal være minst 25 innen utgangen av 2023. Første utlysing skal skje i løpet av 2019.

4. Det settes av 1,6 mill. pr år til meritteringssystemet. Rammen skal i hovedsak benyttes slik det fremgår i denne saken.

5. Rektor får fullmakt til å opprette og å gi mandat til en referansegruppe for meritteringssystemet. Referansegruppen skal sikre bred forankring for og informasjon om systemet i ledelsen og organisasjonen for øvrig.

6. Meritteringssystemet forankres i Avdeling for utdanning og studiekvalitet, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU).

7. Meritteringssystemet skal evalueres kontinuerlig, men systemet som helhet evalueres senest i løpet av 2023.