Eksamensformer

check

I forskrift om studier og eksamen ved USN, kapittel 6 §6-1 om Vurderingsformer deles disse inn i undergrupper, og det presiseres at vurderingsformene kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon. Det er flere muligheter å velge mellom for digital hjemmeeksamen. Under organiserer vi noen av disse i grupper etter hva som kan være aktuelle former for digital hjemmeeksamen. Du finner eksempler på gjennomføring under de ulike formene. 

  • Individuell skriftlig hjemmeeksamen 
  • Gruppeinnlevering 
  • Mappevurdering 
  • Muntlig eksamen 

 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 

Det er flere muligheter når det kommer til skriftlig hjemmeeksamen. Tiden kan strekke seg fra noen få timer til flere dager.  

Gruppeinnlevering 

En gruppeinnlevering kan gjøres av alle i fellesskap, eller være en kombinasjon av individuelle og kollektive bidrag. Også gruppeinnleveringer kan være kombinasjoner av flere eksamensformer, som skriftlig og muntlig eksamen. 

Mappevurdering 

Ifølge merknad til eksamensforskriften er mappemetodikk et samlebegrep for pedagogiske metoder som tar i bruk mapper for å samle, presentere, dele, vurdere og utvikle studentenes arbeid med medvirkning fra studenten selv med påfølgende refleksjon over utvalg, grad av åpenhet og progresjon av arbeidene. En presentasjonsmappe utarbeides på̊ bakgrunn av kunngjorte kriterier, og bygger på̊ godkjent arbeidsmappe. Ett eller flere (eventuelt deler av) godkjente arbeider i arbeidsmappen kan videreutvikles eller ferdigstilles i eksamensperioden frem til innleveringstidspunktet. Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider som er av en slik art at vurderingen lar seg etterprøve, kan inngå i en mappe. 

Fokus på formativ vurdering er sterk i mappevurdering. Mappevurdering består gjerne av arbeider studenten får tilbakemelding på underveis, og får anledning til å videreutvikle og arbeide med fram til en endelig vurderingsdato. Det kan være ulike måter å organisere mappene på, og dersom det er flere oppgaver kan man la studenten være delaktig i utvelgelse av hvilke av arbeidene som skal vurderes. Raaheim poengterer i sin bok Eksamensrevolusjonen (Raaheim, 2019) at mappevurdering alltid bør inneholde et refleksjonsnotat, i tillegg til studentens besvarelser. Refleksjonsnotatet skal ikke vurderes, men være studentenes egen beretning om hvordan studenten har jobbet med sine arbeider og de tilbakemeldinger hun/han har fått, og som har ført fram til endelig utvalg.    

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen kan gjennomføres både individuelt, som gruppeeksamen, som eneste form, eller som én av flere eksamensdeler. For digital muntlig eksamen brukes ved USN videokonferanseløsningen «Zoom» 
•    Muntlig eksamen via Zoom (nettbasert)