Rom for aktiv læring (ALC-rom)

USN har to ALC (Active Learning Classroom): et på campus Ringerike og et i Porsgrunn. Men hva er et ALC-rom, og hva kan man bruke det til? Denne ressurssiden forklarer konseptet og deler erfaringer fra USN-undervisere som har brukt rommene.

student jobber i ALC-rom Porsgrunn

Hva er et ALC-rom?

Et ALC -rom, eller rom for aktiv læring er et studentsentrert og teknologirikt rom som er bygget for å legge til rette for aktiv læring. I et ALC-rom plasseres studentene i sentrum av undervisningen. I stedet for et klassisk auditorium—eller klasseromsløsning med læreren foran og studentene sitter på rad, bruker et ALC-rom modulære møbler som kan settes opp i ulike måter for å tilpasses bruksmålet: bordene kan lett flyttes og kombineres til gruppearbeid, hvert bord eller gruppe av bord har en skjerm og alle kan dele skjermen med de andre bordene osv.

Den fysiske utformingen av undervisnings- og læringsrom påvirker hvilke undervisnings- og læringspraksiser som er mulige og hvilke som er mindre gjennomførbare. (Lillejord mfl., 2017: 51)

Et ALC-rom vil være bedre egnet til gruppearbeid enn til forelesning. «Strukturen på rommet gjer det både vanskeleg og ulogisk for ein lærar å drive standard forelesning.» (Petter Bjellås, USN HIU) «Samlingen i grupper rundt hver «arbeidsstasjon» tilrettelegger for at studentene kan samarbeide mer enn i et vanlig klasserom. Studentene blir totalt sett mer aktive.» (Lars-André Tokheim, USN TNM) «Med mikrofon og høgtalar i kvart bord, og med moglegheit for studentane å sende skjerminnhaldet til alle skjermar, går det veldig fint å til dømes vise løysingsforslag ved gjennomgang av gruppearbeid.» (Petter Bjellås, HIU)


Gruppearbeid er en form for aktiv læring. Med aktiv læring mener vi alle former for læring hvor en student gjør noe aktivt, og ikke bare lytter passivt til en foreleser. Det er også mulig å innføre aktiv læring i en forelesningssituasjon ved å stille refleksjonsspørsmål til studentene eller ved bruk av studentresponssystemer (SRS) som Mentimeter. Les mer om hvordan du kan skape aktivitet i din undervisning.

Erfaringer fra USN-undervisere

Her kommer noen eksempler fra tre USN-undervisere ved tre fakulteter (HS, TNM og HIU) om hvordan de bruke et ALC-rom i deres undervisning.


Sabine Gehring (USN HS) forteller om repetisjonsseminar i rommet: "Her jobbet vi i grupper med ulike tema og byttet tema etter en viss tid, slik at alle grupper fikk jobbet med alle tema. De skrev i et felles dokument for hvert tema."  Alle gruppene kan skrive i samme dokument ved å bruke et samskrivingsverktøy. Padlet egner seg godt til det: det er lett å bruke og man har tilgang til padlet-lisens gjennom USN. Les her hvordan du kan bruke padlet i canvas.

Lars-André Tokheim (TNM) prøver å legge inn aktiviteter som egner seg for samarbeid mellom studentene:

Ved benyttelse av rommet har jeg ved et par tilfeller delt ut et prosessflytskjema og et tilhørende ark med spørsmål og bedt hver gruppe besvare spørsmålene i fellesskap. Dette syns jeg har funket bra; en relativt stor andel av studentene har på denne måten blitt aktivisert. Jeg har inntrykk av at studentene syns det er litt moro å dele med de andre gruppene hva de har kommet fram til. De har indikert at de gjerne vil ha mer av denne typen undervisning. (Lars-André Tokheim, TNM)

Et ALC-rom åpner for samtaler og dialogisk undervisning. "Den felles skjermen samlar fokuset hos studentane ved at dei ikkje forsvinn inn i kvar sin skjerm. Når dei ikkje har kvar sin skjerm framfor seg, blir det ope rom mellom dei som opnar for samtale." "Sidan lærar kan bruke «mygg» (mikrofon som ein festar på seg), og alle borda har høgtalar, kan lærar snakke til heile klassen frå alle stader i rommet, utan å rope." (Petter Bjellås, HIU) I tillegg kan læreren vandre mellom gruppene for oppfølging.

Petter har brukt rommet til oppgaveløsning. Studentene forberedte seg til oppgavene enten i forelesningen eller på forhånd hjemme. "Då er rådet mitt å dele opplegget i rein førelesing i auditorium og rein oppgåveløysing i ALC-rommet."

Namnet understrekar at bruken av rommet krev at studentane er førebudde. Har ein sett seg inn i lærestoffet på førehand, går det lett å vere aktiv i læringsarbeidet i dette rommet (som alltid elles), og ein kan lettare delta utan å vere avhengig av eigen PC. Såleis fremjar rommet godt studiearbeid. (Petter Bjellås, HIU)

Undervisningsopplegg i et ALC-rom

Det kan være vanskelig å forestille seg hva slags undervisning og læring kan brukes i et ALC-rom. Her kommer noen veldig konkrete eksempler på opplegg til inspirasjon.
 

før timen: studentene leser om tematikken i canvas, de ser på en video
Tabell med oppleggsforslag
etter timen: studentene leser om de ulike løsning

Det å bruke undervisningstimen til student aktivitet og å flytte forelesningsdelen til før timen gjennom videoressurser (og andre type faglig ressurs) kalles for flipped learning. Les mer om denne pedagogiske metoden, som egner seg også veldig godt til digital undervisning, på våre temasider.

Utfordringer: ting å huske før undervisning

Det finnes også utfordringer ved å bruke et ALC som er fint å ha i bakhodet når man planlegger en undervisningsøkt. Noen av disse utfordringene er relatert til selve rommet og utstyr, andre til de aktivitetene man gjør i rommet. 

  • Husk å aktivisere alle studentene ved gruppearbeid: "Det er en tendens at én eller noen få enkeltstudenter tar føringen på hvert bord, mens andre blir sittende passive" (Lars-André Tokheim, TNM). Dette kan være en utfordring med gruppearbeid, men man kan prøve å ha litt færre studenter i hver gruppe for å minske problemet.
  • Husk å begrense antall digitale enheter for å unngå at studentene forsvinner i sin egen PC: "Det er framleis mogleg for alle rundt bordet å ta fram eigen datamaskin, og det er studentane vande med frå andre rom, og då mistar ein litt av samtalen. Dette er jo ikkje ein ulempe ved rommet, men noko ein lærar bør vere merksam på. For ein datamaskin er ein stad studentane noterer, finn notat, har oppslagsverk og faglitteratur. For å bevare det opne rommet, kunne ein leggje vekt på at ein skal bruke den eine pc-en (som er kopla til den store skjermen) til alt datarelatert, og elles bruke nettbrett/notatblokk til å notere på." (Petter Bjellås, HIU)
  • Husk å ikke snakke for lenge om gangen, maks 10 minutter kan være en fin tommelregel: Rommet egner seg ikke så godt til forelesning, dette kan også være en utfordring når læreren vil vise fram noe: "Av og til har jeg behov for å bruke tavle for å illustrere/forklare. Siden dette ikke fins, må jeg bruke whiteboard. Dette går på et vis, men det er mindre oversiktlig enn en stor tavle. Dessuten er det vanskelig å skrive pent på en PC-skjerm. Samtidig har jeg forståelse for at det vil være vanskelig å benytte vanlig tavle i et slikt rom ettersom det blir vanskelig for alle studentene å kunne se tavla skikkelig." (Lars-André Tokheim, TNM)

Pedagogiske og tekniske tips

  • Legg til rette for aktiv læring ved å bruke ulike aktiviteter og å ikke forelese mer en 10 minutter om gangen. Husk at studenter har forventninger om aktiv læring, eller i alle fall om noe annerledes enn en forelesning når dere bruker et ALC-rom.
  • Tenk på din ny rolle som lærer. I ALC-rommet er læreren ikke lenger en foreleser, men en fasilitator. Man burde ikke bruke det rommet til monologisk undervisning, men gå rundt i klasserommet for å hjelpe hver gruppe mens de jobber med oppgaver.
  • Bruk tid på å bygge læringsmiljø slik at studentene blir trygge på å dele og samarbeide.
  • Utnytt tiden i ALC-rommet. Forbered gjerne studentene på hva som skal skje. Tenk gjerne i form av “før-under-etter" undervisningsøkta. 
  • Skru av mikrofoner ved gruppearbeid – mindre støy, bare bruk den når man skal dele noe i plenum.

Ressurser