LOVU: Lærings- og vurderingsbank for felles læringsutbytter for helse- og sosialfagutdanningene

Kort om prosjektet

LOVU-banken er en lærings- og vurderingsbank for de felles læringsutbyttene for helse- og sosialfagsutdannelsene. Dette er et tverrprofesjonelt utdanningssamarbeid mellom de helse- og sosialfaglige utdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet har et fokus på samstemt undervisning, omvendt klasserom og samarbeidslæring ved hjelp av studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Hovedmålet for prosjektet er å sikre at alle studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger får et samstemt undervisningsgrunnlag innenfor temaer som dekker de 12 felles læringsutbyttebeskrivelsene.

Vi ønsker også med dette prosjektet å frigjøre tid til aktiv læring i det fysiske læringsmiljøet ved at studentene på forhånd har tilegnet seg basiskunnskapene i tema gjennom det digitale læringsinnholdet fra LOVU-banken. Prosjektet skal sørge for samstemt undervisning og bruk av digitale læringsfremmende vurderingsformer som forsterker dybdelæring og kritisk tenkning. Dette ønsker vi også skal frigjøre tid til veiledning og tilbakemelding til studentene.

Med dette prosjektet ønsker vi å fremme faglig samarbeid lokalt og nasjonalt. Banken skal føre til kunnskapsutvikling og videreutvikling av fagmiljø der pedagogiske og didaktiske problemstillinger diskuteres og utvikles videre. Banken skal deles med alle UH-institusjoner i Norge gjennom Canvas.