Modeller til bruk i undervisningsplanleggingen

På disse sidene presenteres et utvalg didaktiske modeller som kan hjelpe deg i undervisningsplanleggingen.

 

Hva er didaktikk?Didaktikk

Hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning på kalles for didaktikk, ofte kalt for undervisningslære. I didaktikken spør man seg hva som skal undervises i og hvorfor, hvordan du skal undervise i dette og hvorfor akkurat slik. Hensikten med didaktikk er å være bevisst hvordan man kan legge til rette for læring på best mulig måte.

Det finnes mange didaktiske modeller og på denne siden trekker vi fram to eksempler, Den didaktiske relasjonmodellen og Samstemt undervisning.

 

Didaktisk relasjonsmodell

Den didaktiske relasjonsmodellen ble utarbeidet av Bjørndal og Lieberg i 1978. Modellen minner oss på at både mål (kalles læringsutbytter i studie- og emneplaner i høyere utdanning), læreforutsetninger, vurdering, rammefaktorer, læreprosessen/undervisningsaktiviteter/arbeidsmetoder og innhold påvirker undervisningen og står i gjensidig relasjon til hverandre. Figuren under viser eksempel på spørsmål man bør stille seg når man avgjør de ulike faktorene i modellen.

 

didrelmod

 

En refleksjon om faktorene i modellen kan hjelpe deg i å strukturere undervisningen og få til en passende progresjon. Det vil også være lettere å tilpasse innholdet og undervisningsmetodene til studentgruppa og de rammene du har. I tillegg kan modellen hjelpe deg i å sikre at innholdet og metodene i din undervisning samsvarer med målet (læringsutbyttebeskrivelsene).

Samstemt undervisning

I høyere utdanning blir studentene vurdert om de etter endt undervisningsperiode har oppnådd de læringsutbyttene som står beskrevet i studie- og emneplanen. Læringsutbyttene består av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, og læreren må legge til rette for at studentene får muligheten til å oppøve seg i dette. Det innebærer å gi studentene både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Når læringsutbyttene, vurderingen og læringsaktivitetene henger godt sammen kan man si at undervisningen er samstemt. Biggs og Tang (2011) visualiserte dette i en modell som originalt heter Constuctive alignment.

I samstemt undervisning henger læringsutbytte, vurdering og læringsaktiviteter sammen - trekant figur

Kilde: FUN (2017), Kvalitet i nettundervisning - en veileder

 

Ressurser

  • Bjørndal, B., & Lieberg, S. (1978). Nye veier i didaktikken (New didactical approaches). Oslo, Norway: Universitetsforlaget.
  • Biggs, J. B., & Tang, C. S. K. (2011). Teaching for quality learning at university. The Society for Research into Higher Education. 4th edition.
  • Ressurs om emneplanlegging laget av eDU: side om samstemt undervisning