Om meritteringsprosjektet

Et av målene med stortingsmelding Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 [2016–2017]) er at utdanningsvirksomhetens status i høyere utdanning skal øke og at undervisningskompetanse skal vektlegges tyngre enn i dag, ikke bare ved ansettelse, men gjennom hele karrieren.

Merittering av undervisning dreier seg om å anerkjenne den viktige jobben undervisere innenfor høyere utdanning gjør for å legge til rette for studenters faginnvielse i møte med ulike kunnskapsfelt og for deres deltakelse i samfunns- og yrkesliv. Ved USN innføres nå en ordning der ansatte som utviser særlig engasjement for og kompetanse innenfor arbeid med undervisning over tid, tillegges etter vurdering av søknad status som merittert underviser. Søknadene vurderes av en komité etter fastlagte kriterier. Meritteringsordningen ved USN er organisatorisk underlagt eDU, men gjennomføres i samarbeid med fagansatte fra de ulike fakultetene.