Hva kjennetegner en merittert underviser?

En merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. Den meritterte underviseren legger også en utforskende tilnærming til grunn for sitt arbeid med å planlegge, gjennomføre, vurdere og justere sin undervisningspraksis for at den på best mulig måte skal støtte opp under studentenes læring.


 

Å oppnå status som merittert underviser forutsetter med andre ord innsats ut over det ordinære. Den meritterte underviseren viser evne til å reflektere over sin undervisningspraksis gjennom å forankre denne i forskning og teori om undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning generelt og i sitt eget fagfelt spesielt. Refleksjonen skal tydelig vise hvordan erfaringer fra tiltak i undervisningen har fått konsekvenser for senere virksomhet. Det forventes også at en merittert underviser er en lagspiller som deltar i kollegialt samarbeid og deler av sine erfaringer med andre.

 

Kriterier for merittert underviser ved USN 

For å oppnå status som merittert underviser ved USN forutsettes det at søkeren oppfyller generelle nasjonale og institusjonelle kvalitetskriterier, og mer spesifikt indikatorene i USNs eget kvalitetssystem

Søkeren må være ansatt ved USN på første- eller toppstillingsnivå (førstelektor/førsteamanuensis eller professor/dosent) og ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvorav to av disse ved en norsk utdanningsinstitusjon. Følgende tre hovedkriterier blir lagt til grunn for vurderingen av søknader om å bli tildelt status som merittert underviser ved USN: 

1. En merittert underviser har med vekt på studenters læring utviklet sin undervisningskompetanse kvalitativt over tid. 

Dette innebærer at søkeren 

 • har varierte erfaringer fra undervisningsarbeid. 
 • har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning. 
 • har samarbeidet med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling og studiekvalitet. 
 • kan vise til planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse. 

2. En merittert underviser har en utforskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. 

Dette innebærer at søkeren 

 • på en systematisk måte har prøvd ut eller utviklet varierte læremidler eller undervisnings- og vurderingsformer som støtter studentenes læringsprosesser. 
 • begrunner sin måte å løse undervisningoppgavene på gjennom å anvende/vise til relevant forskning med hovedvekt på eget fagområde. 
 • arbeider systematisk med tilbakemeldinger fra studenter og kolleger for å videreutvikle sin undervisning. 
 • har formidlet kompetanse og erfaringer fra eget undervisningsarbeid på ulike måter, f.eks. gjennom presentasjoner ved konferanser, rapporter, tidsskriftartikler eller i interne fora. 

3. En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk bidragsyter i fagmiljøers og institusjonens arbeid med utdanningskvalitet.    

Dette innebærer at søkeren 

 • har initiert, stått sentralt i eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid, samarbeidsprosjekt eller utredningsarbeid med relevans for den aktuelle utdanningen og forankret i enhetens strategiske planer.
 • deler jevnlig erfaringer med kollegaer og samhandler konstruktivt med ledelse, kollegaer og studenter for å utvikle undervisningskvalitet.
 • har ambisjoner og planer om videre strategisk utviklingsarbeid for å heve undervisningskvaliteten i eget fagmiljø/på egen enhet. 

Meritteringskomité på USN 2021

Kriterier for sammensetting av meritteringskomiteen på USN:  

En hovedkomité med fire medlemmer som vurderer alle søknadene:

 • En intern ansatt med første-/toppkompetanse, fortrinnsvis merittert underviser – leder kommisjonen
 • En ekstern med første-/toppkompetanse og erfaring fra arbeid innenfor universitets- og høyskolepedagogikk/annet arbeid med utdanningskvalitet og/eller meritteringsarbeid 
 • En ekstern med førstekompetanse/toppkompetanse som er merittert underviser og/eller har erfaring med meritteringsarbeid 
 • En studentrepresentant

 

I tillegg kommer:

 • En ansatt med førstekompetanse/toppkompetanse, gjerne merittert, fra hvert fakultet. Disse vurderer bare søkere fra eget fakultet. 
  Fakultetsrepresentantene har vararepresentanter som trer inn ved inhabilitet.
 • En ansatt fra eDU som er administrator. Vedkommende vurderer ikke søknadene. 

Ut fra disse kriteriene har visedekan for utdanning på hvert fakultet blitt bedt om å foreslå både eksterne medlemmer og fakultetsmedlemmer til komiteen. 

På basis av innkomne forslag og søkernes fakultetstilhørighet er komiteen i 2021 satt sammen av følgende medlemmer: 

 

Medlemmer i hovedkomité som vurderer alle søknadene
Dosent og merittert underviser Hilde Larsen Damsgaard, USN (leder av komiteen)
Førstelektor Katja Hakel, NTNU
Professor Mette Mo Jakobsen, UiA /UHR
Student Tina Tufte Holtsdalen Barnehagelærerstudiet, Notodden, USN
Fakultetsrepresentanter USN Handelshøyskolen

Dosent Einar Moe, Institutt for økonomi og IT

Førsteamanuensis Nicolai Nyland, Institutt for økonomi, markedsføring og jus (vara, merittert underviser)

Representanter Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Dosent Kristin Rydjord Tholin, Institutt for pedagogikk 

Dosent Peer Sverre Andersen, Institutt for matematikk og naturfag (vara, merittert underviser)

Representanter Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Professor Jörn Klein, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (merittert underviser)

Førsteamanuensis Aud Mette Myklebust, Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling (vara)

Administrator: Universitetslektor Cecilie Aurvoll, Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet (eDU), USN