Nettbasert undervisning

Denne siden har noen tips til ting å tenke på for deg som ønsker å gjøre undervisning tilgjengelig digitalt. Vi ser på metoder, strategier og tilnærminger.


Canvas er et flott verktøy for tilrettelegging av nettbasert undervisning, og vil ofte fungere som et "nav" i undervisningen hvor informasjon, læringsaktiviteter, lærestoff, pensumliste, arbeidskrav og liknende ligger. Canvas er også et viktig verktøy for kommunikasjon med studentene. 

Skal du gjennomføre synkron nettundervisning med for eksempel Zoom, så er det lurt å benytte Canvas til noe i forkant. Er dette ikke relevant for deg, så hopp over neste avsnitt. 

 

Forventningsavklaring

Gjør det klart og tydelig for studentene hva som forventes, både i emnet overordnet sett og i forbindelse med en periode/læringsøkt. I forbindelse med Korona er det ekstra viktig å gjøre en forventningsavklaring med studentene. 

Et godt tips er å lage en lett tilgjengelig oversikt for studentene om hva som forventes av arbeid i emnet, hva som skal gjøres når, hvilken rekkefølge som er anbefalt, sentrale datoer og liknende. Støtt opp om dette ved for eksempel å organisere innholdet i Canvas i moduler i den rekkefølgen du ønsker at studentene skal arbeide. En slik oversikt kan med fordel ligge på forsiden i Canvas eller godt synlig, eventuelt som en første modul helt øverst i Canvas-modul-strukturen, med et passende navn: "Kom i gang" eller "Forventninger/arbeidsmåter/" eller liknende.

Her er et eksempel på en slik forventningsavklaring der læreren på forsiden i Canvas har lagt ut oversikt over alt som skjer i emnet, viktige datoer og også har en lenke (markert med rødt) til mer detaljert informasjon om hvordan ting gjøres: 

Forventningsavklaring - en forside

Bildet under viser et annet eksempel på en slik forventningsavklaring der metoden flipped classroom er brukt. 

Forventningsavklaring flipped classroom

 

Før en læringsøkt

En læringsøkt kan innebære selvstendig arbeid uten lærer til stede, eller undervisning / veiledning der læreren er til stede. Når du som lærer skal planlegge innholdet i en læringsøkt, er det lurt å tenke på hva som skjer før, underveis og etter læringsøkten.

Læringsøkten du skal ha kan være asynkron (arbeid i eget tempo) eller synkron (undervisning i sanntid). Men hva må studenten ha gjort i forkant? Det går an å tenke "ingen forberedelse kreves", men det er lurt å la de gjøre et eller annet for å øke utbyttet av læringsøkten.

For at studentene skal kunne møte bedre forberedt til læringsøkten, kan de med fordel "ta med seg noe inn" til læringsøkten. Tygg på det å "ta med seg noe inn". Dette kan for eksempel være tanker og refleksjoner de kan gjøre seg, et konkret spørsmål de tenker gjennom, eller en problemstilling de selv må formulere.

Det fins også mange grep du kan gjøre i forkant for å motivere studentene til økt innsats, arbeid eller deltakelse i læringsøkten. Eksempler her kan være: 

 • Korte videosnutter som studentene skal se forut for økten, som kan trigge studentene til å tenke over de temaer som økten skal handle om. 
 • La studentene delta i en chat eller et diskusjonsforum hvor de kan diskutere og dele tanker, temaer, erfaringer og liknende i forkant.
 • Be dem dele noe via en padlet. Hvis du med "i forkant" tenker "de første minuttene av en undervisningsøkt" heller enn "noen dager i forveien", så kan Padlet være svært godt egnet. Mange bruker padlet til idémyldring og forventningsavklaring der og da. Også en Kahoot (evt. Mentimeter eller Socrative) kan brukes til både idémyldring, faglige utfordringer, aktivisering og liknende. 
 • Be studentene svare på en kort quiz med faglige spørsmål, for eksempel en multiple choice-test utformet i Canvas. 
 • La studentene fylle ut et forventningsavklaringsskjema i forkant. 

Her er et eksempel på forberedelse i forkant av nettundervisning: 

Forberedelse før en nettsamling

 

Underveis i en læringsøkt

Når studentene har måttet gjøre seg noen tanker i forkant av en læringsøkt er det enklere å planlegge og legge opp selve læringsøkten på en måte som bygger videre på de tankene studentene har gjort seg om aktuelle tema, eller de aktivitetene de gjorde i forkant.

Læringsøkten kan med fordel være en blanding av "forelesning" og ulike aktiviteter studentene gjør. Dette lar seg fint gjøre også på nett. Mange av de samme metodene som henvist til under "før en læringsøkt" kan også brukes her. Dersom du har synkron nettundervisning så kan det være lurt å lage seg et tidsskjema for hvilke aktiviteter som skal skje sånn ca når, og estimert varighet. Dette kan med fordel kommuniseres til studentene, men ikke nødvendigvis. 

I starten av læringsøkten kan læreren for eksempel ta opp det studentene skulle tenke over, ta utgangspunkt i momenter fra diskusjonsforumet eller liknende. Kanskje kan læreren vise til konkrete ting som har kommet fram, som må utdypes eller forklares nærmere.

Kanskje du ønsker å gjennomføre en liten quiz eller poll (eget verktøy i Zoom) for å kort sjekke forkunnskap, hva man forventer, hva man forstår av begreper etc. Se eventuelt opptak fra et eDU-webinar om formativ vurdering med digitale tester

Verktøy som Mentimeter, Padlet, Kahoot og Socrative, i tillegg til nevnte Polls i Zoom, er interessante å benytte (mer om disse på eDU-wikien). Blant annet er Mentimeter godt egnet til å gå gjennom lærestoff (i forelesningsform) og spe på med aktivitet innimellom foilene. Dette kan være å legge inn spørsmål som skal besvares, små avstemninger, utfordringer, lage ordskyer sammen og liknende. Denne type verktøy kalles SRS (student response systems) og har som fordel at studentene stemmer med mobiltelefon, og du som lærer (og studentene) får se en umiddelbar visning av resultatet når studentene bidrar eller "stemmer". Er du interessert i flere eksempler på bruk av SRS i undervisning? Se gjerne opptak fra et webinar om SRS.

Det fins også andre grep som kan gjøres. Underveis i en nettbasert, synkron læringsøkt kan du med fordel bryte opp undervisningen og la studentene samarbeide. Avhengig av hva som egner seg, antall studenter og tid til rådighet, kan du for eksempel:

 • Legge opp til felles arbeid i plenum.
 • Legge opp til individuelt arbeid en og en (der de går ut noen minutter fra Zoom, gjør noe og så kommer tilbake til Zoom igjen). 
 • Velge å la studentene samarbeide om konkrete ting i grupperom (kalt «break-out-rooms» i Zoom). Merk at du som lærer kan velge å besøke ulike breakout-rooms underveis, eller du kan la studentene jobbe alene. Det er uansett viktig å fortelle studentene hva du kommer til å gjøre. 

Når man samles igjen etter en slik arbeidsøkt, er det ofte nyttig å la studentene vise fram det de har jobbet med. Det å la noen studenter dele skjerm noen minutter og forklare hva de har jobbet med/kommet fram til, er lett å gjøre i praksis i Zoom. Dette bidrar også til å involvere studentene og kan i seg selv være motiverende. Et alternativ til student-presentasjoner (som tar mindre tid), er at du som lærer kan oppsummere det du har observert fra samarbeidet.

Det kan være en fordel å være så konkret som mulig når man tildeler gruppeoppgaver. Spesielt dersom studentene ikke er så vant med denne måten å jobbe på. Spesifiser for studentene hva hensikten med oppgaven er. Dersom det viktigste er at de reflekterer og diskuterer seg imellom (eventuelt bare i korte "summepauser"), så presiser dette.

Hva kan studentene bruke for å samarbeide (skriftlig) underveis i en økt med nettundervisning? Det er mange muligheter, her er noen eksempler:

 • Chat-feltet i breakout-rommet i Zoom
 • Whiteboard-verktøyet i Zoom, der f.eks. flere kan skrive tekst "på tavla"
 • Padlet (nå også integrert i Canvas)
 • Samskriving med Office 365, via "Samarbeid" i Canvas, eller der en lager et dokument på OneDrive hos en deltaker (eventuelt læreren) og deler med de andre i gruppa.
 • Opprett en diskusjon i Canvas, der alle kommenterer (og eventuelt svarer på andres kommentarer).

Til slutt, eller aller først: Når en kjører synkron nettundervisning, vanligvis i Zoom, kan det være viktig for læringsfellesskapet å gjøre noen avklaringer i forkant med studentene. Du kan for eksempel oppfordre studentene til å:

 • Slå på kamera sånn at en kan se hverandre når en snakker sammen
 • Logg inn slik at navnet vises i Zoom, og ikke bruk tullenavn
 • Still spørsmål i chatten eller ta ordet om du som student lurer på noe
 • Bruk tommel opp på innlegg til medstudenter for å vise at du er med og lytter
 • Delta aktivt i eventuelle diskusjoner og gruppearbeid underveis

Merk at det er delte meninger om det å anonymisere seg selv i en undervisningsøkt, blant annet belyst i disse artiklene fra aktuell debatt i Khrono:

 

Etter en læringsøkt

På samme måte som at det er lurt å la studentene "ta med seg noe inn" til en læringsøkt, er det også viktig at de kan "ta med seg noe ut". Noe som det skal jobbes med videre, og som skal bygge opp mot neste læringsøkt.

Dette kan være i form av obligatorisk arbeid som skal gjøres, av større eller mindre karakter, eller frivillig arbeid. Det kan være arbeider som sørger for refleksjon over temaer, over egen læring etc. eller videre utviklingsarbeid. Også her kan diskusjoner i Canvas benyttes, og det kan gjøres frivillig eller obligatorisk å delta. Du kan også bruke quiz eller tester i etterkant av en læringsøkt for å la studentene repetere, bli bevisst på hva de må jobbe mer med og liknende. 

En annen interessant metode etter en læringsøkt, er å gjennomføre et arbeidskrav med medstudentvurdering i Canvas. Det går ut på at studentene gir hverandre feedback. Det oppleves ofte som motiverende å se på hva andre har gjort og motta tilbakemeldinger fra hverandre. Det er også nyttig å øve seg i å vurdere faglig arbeid. En suksessfaktor for bruk av medstudentvurdering er å sette opp gode kriterier for vurderingen. Det er også viktig å påpeke at medstudentvurdering er en metode som studentene trenger å øve på. Her kan det være nyttig å gi studentene eksempler på hva som er gode tilbakemeldinger etc. Er du interessert i medstudentvurdering så se gjerne opptak fra et eDU-webinar om medstudentvurdering

 

Forslag til huskeliste for nettbasert undervisning: 

 1. Legg opp og strukturer innholdet i Canvas slik at det er lett forståelig for studentene. Bruk gjerne moduler til dette. Læringsdesignet bør gjenspeile hvordan studentene skal arbeide. I hvilken rekkefølge, hvilke aktiviteter det skal fokuseres på når, etc. Vær tydelig og eksplisitt. Her er noen tips:
  1. Lag en forside hvor du kort presenterer emnet.
  2. Ha en velkomsthilsen til studentene med presentasjon av lærer (kan med fordel være video)
  3. Forventningsavklaring mellom lærer og student. Hva er suksesskriterier, hvordan skal vi kommunisere? Responstid?  
  4. Læringsmål for emnet (gjerne læringsutbytter fra emneplanen).
  5. Viktige datoer
 2. Legg til rette for noe studentene skal gjøre i forkant av en læringsøkt, noe de skal tenke over, ha gjort, for å ta med inn i økten eller liknende. Dette vil også bidra til å motivere studentene til arbeid, og til å delta.
 3. Legg opp læringsøkten (for eksempel i Zoom) slik at studentene aktiviseres underveis. Tenk på forhånd gjennom hvordan du eventuelt vil dele studentene inn i grupper. Hvor mange, hvilke etc.
 4. Planlegg aktiviteter studentene skal arbeide videre med etter læringsøkten. Oppgaver, refleksjoner, etc.  

 

Ressurser:

 • Se faktaboks på siden


 

Forfatter

Utviklet i hovedsak av Svend Andreas Horgen men med bidrag fra Cecilie Aurvoll.

Ressurser