Hvordan søke merittering som underviser?

Søknadens innhold

En søknad om merittering inneholder:

 1. Utdypende hovedtekst
 2. Dokumentasjon av kvalifikasjoner, arbeider, roller etc.
 3. Beskrivelse av lokal forankring

Krav til søknader

 • Omfanget av søknaden må ikke overstige 7500 ord (i tillegg til vedlegg og referanser). Maksimalt antall vedlegg er 12. Samtlige vedlegg må være referert til i hovedteksten.
 • Nærmeste leder med personalansvar skal informeres og stå bak søknaden (*).
 • Søkere bør ha minimum 5 års erfaring med undervisning i høyere utdanning.
 • Søknader må skrives på norsk (bokmål/nynorsk), svensk, dansk eller engelsk.
 • Som søker aksepterer du samtidig at hovedteksten i søknaden blir gjort tilgjengelig for fremtidige søkere og andre interesserte.
 • Dersom en søker ikke oppnår merittert status i første omgang, kan en ny søknad sendes inn først etter 2 år.

(*) Det kreves ingen skriftlig attest. Ved innsending bes søker om å krysse av for ledelsesforankring i et skjema. 

Har stillingskategori noe å si?

Meritteringsordningen gjelder for stillingene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor. Kriteriesettet er i utgangpunktet det samme for alle søkere. Det er imidlertid rimelig å forvente at en person i toppstilling vil ha påtatt seg flere ansvarsoppgaver og innehatt flere vesentlige roller i undervisningsarbeid og kvalitetsutvikling enn det som kan forventes av en person på førstestillingsnivå. Kravet til ansvarsoppgaver og roller avspeiles særlig i det tredje kriteriesettet som fremhever søkeren som en pedagogisk bidragsyter i sitt fagmiljø.

Hvordan legge frem din kompetanse?

Søknaden har form av en sammenskrevet fremstilling av egen kompetanse og utvikling som underviser/utdanner, særskilte interessefelt, innsats i utviklingsarbeid og utdanningsledelse. Den bør vise bredde i kompetanse og aktiviteter, samt en utdypende tekst som synliggjør hva du er særlig opptatt av når det gjelder studenters læring og hvordan dette kommer til uttrykk gjennom det du har gjort og tenkt. Dokumentasjon dreier det seg om det du som søker legger ved for å synliggjøre at du oppfyller våre kriteriene for merittering.

Søknadsprosess

 • Som søker sender du meritteringssøknaden i sin helhtet (inkludert vedlegg) fra denne nettsiden via et elektronisk skjema.
 • Søknaden blir vurdert av en bredt sammensatt komite og som ledes av en ansatt i eDU.
 • Søkere som går videre fra første vurderingsrunde vil bli innkalt til intervju.

Kom i gang - hjelpespørsmål

Under finner du en håndfull spørsmål som kan være til hjelp for å komme i gang med en søknad om merittering.

 • Hvordan har du gått fram for å jobbe med de problemstillingene/temaene du har vært særlig opptatt av?
 • Hvordan har du samarbeidet med kollegaer for å utvikle undervisning?
 • Hva har vært din (e) rolle (r) i dette samarbeidet? (har disse endret seg over tid?)
 • Hva har du gjort for å utvikle kunnskap i arbeidet med problemstillingene?
 • Hva har du testet ut som ledd i en utforskende tilnærming til undervisningsarbeidet?
 • Hvordan har du gått fram for å evaluere erfaringene systematisk og videreutviklet undervisning?
 • Hva ønsker du å gjøre fremover for å styrke arbeidet med xxx og hvordan vil eventuelt en status som merittert kunne bidra til ytterligere utvikling av disse områdene/problemstillingene?