Hva kjennetegner en merittert underviser?

En merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. Den meritterte underviseren legger også en utforskende tilnærming til grunn for sitt arbeid med å planlegge, gjennomføre, vurdere og justere sin undervisningspraksis for at den på best mulig måte skal støtte opp under studentenes læring.


 

Å oppnå status som merittert underviser forutsetter med andre ord innsats ut over det ordinære. Den meritterte underviseren viser evne til å reflektere over sin undervisningspraksis gjennom å forankre denne i forskning og teori om undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning generelt og i sitt eget fagfelt spesielt. Refleksjonen skal tydelig vise hvordan erfaringer fra tiltak i undervisningen har fått konsekvenser for senere virksomhet. Det forventes også at en merittert underviser er en lagspiller som deltar i kollegialt samarbeid og deler av sine erfaringer med andre.

 

Kriterier for merittert underviser ved USN 

For å oppnå status som merittert underviser ved USN forutsettes det at søkeren oppfyller generelle nasjonale og institusjonelle kvalitetskriterier, og mer spesifikt indikatorene i USNs eget kvalitetssystem

Søkeren skal ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvorav to av disse ved en norsk utdanningsinstitusjon. Følgende tre hovedkriterier blir lagt til grunn for vurderingen av søknader om å bli tildelt status som merittert underviser ved USN: 

1. En merittert underviser har med vekt på studenters læring utviklet sin undervisningskompetanse kvalitativt over tid. 

Dette innebærer at søkeren 

 • har varierte erfaringer fra undervisningsarbeid. 
 • har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning. 
 • har samarbeidet med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling og studiekvalitet. 
 • kan vise til planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse. 

2. En merittert underviser har en utforskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. 

Dette innebærer at søkeren 

 • på en systematisk måte har prøvd ut eller utviklet varierte læremidler eller undervisnings- og vurderingsformer som støtter studentenes læringsprosesser. 
 • begrunner sin måte å løse undervisningoppgavene på gjennom å anvende/vise til relevant forskning med hovedvekt på eget fagområde. 
 • arbeider systematisk med tilbakemeldinger fra studenter og kolleger for å videreutvikle sin undervisning. 
 • har formidlet kompetanse og erfaringer fra eget undervisningsarbeid på ulike måter, f.eks. gjennom presentasjoner ved konferanser, rapporter, tidsskriftartikler eller i interne fora. 

3. En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk bidragsyter i fagmiljøers og institusjonens arbeid med utdanningskvalitet.    

Dette innebærer at søkeren 

 • har initiert, stått sentralt i eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid, samarbeidsprosjekt eller utredningsarbeid med relevans for den aktuelle utdanningen og forankret i enhetens strategiske planer.
 • deler jevnlig erfaringer med kollegaer og samhandler konstruktivt med ledelse, kollegaer og studenter for å utvikle undervisningskvalitet.
 • har ambisjoner og planer om videre strategisk utviklingsarbeid for å heve undervisningskvaliteten i eget fagmiljø/på egen enhet.