en Meny close

Universitetspedagogikk (UH-Ped emner)

Vil du utvikle din pedagogiske kompetanse innen høyere utdanning? USN tilbyr to emner for deg som vil styrke din pedagogiske kompetanse i å undervise og veilede studenter.

Hva er UH-ped emnene?

Ved USN tilbys det to universitetspedagogiske emner som er utviklet for å styrke ansattes utdanningsfaglige kompetanse:

  • UH-ped emne 1 (UHUL- Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning)
  • UH-ped emne 2 (UHUDT – Utdanning i en digital tid)

Emnene er studiepoengsivende (hvert på 10 studiepoeng), og bygger på hverandre. Begge emnene er samlingsbaserte. Det legges opp til aktiv deltakelse og varierte arbeidsformer, og det er krav om for- og etterarbeid i forbindelse med samlingene. På samlingene får man også drøfte undervisningsrelaterte problemstillinger med kollegaer fra ulike fagfelt. 

Hvorfor er dette interessant for meg som ansatt?

Det å utvikle sin pedagogiske kompetanse er viktig for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring på bevisste og reflekterte måter. Det er også et formelt krav om utdanningsfaglig basiskompetanse for å kunne undervise i høyere utdanning og for å søke opprykk til stillinger som blant annet førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent. I disse emnene blir du introdusert for grunnleggende teoretiske perspektiver, begreper, modeller, arbeidsmetoder og verktøy som vil hjelpe deg i din planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og veiledning med fokus på studenters læring og utdanningskvalitet.   

Hva er forskjellen mellom de to UH-ped emnene?

I emne 1 er fokus på grunnleggende temaer som studenters læring, undervisning, undervisningsplanlegging og veiledning i en høyere utdanningskontekst. Emnet omfatter teoretisk og forskningsbasert kunnskap om undervisning, læring og vurdering. Blant annet vil temaer som lærerrollen, undervisningskvalitet, studenters læring, undervisningsformer, organisering av samstemt undervisning, vurdering, studentevaluering og veiledning belyses i studiet. 

Emne 2 retter fokus mot undervisning, læring og vurdering i møte med det digitale og digitale kontekster. Emnet tar for seg fem hovedtemaer: underviseres profesjonsfaglige digital kompetanse, læringsressurser og GDPR, samarbeidslæring, vurdering, og studentaktiv læring og flipped classroom. I dette emnet er bruken av digitale verktøy og ressurser knyttet til pedagogiske og didaktiske prinsipper. Deltagerne får anledning til å teste ut ulike digitale verktøy og ressurser i egen undervisning underveis i emnet. 

Begge emnene veksler mellom teori, erfaringsdeling, og refleksjoner hvor deltakerne utforsker hvordan ulik praktisk pedagogisk undervisning kan gjennomføres. 

Viktig informasjon til deg som søker

Hovedopptaket gjennomføres lokalt ved fakultetene hver vår. Da det er instituttlederne som rekrutterer deltakere må de som ønsker å delta på emnene melde fra til sin instituttleder.

Det tas opp maksimalt 30 deltakere på de to studieemnene hvert semester. Ledergruppen har besluttet at nytilsatte søkere skal prioriteres til våre emner, men at det også skal reserveres noen plasser for ansatte som har svært kort vei igjen til professorkvalifisering, og som mangler UH-pedagogisk utdanning.  

Aktivitetene på og i forbindelse med samlingene er sentrale for læringsutbyttene, og samlingene er derfor obligatoriske. Det å delta på et 10-studiepoengs emne i en ellers travel hverdag krever investering i form av tid og arbeidsinnsats. Ledelsen har derfor anbefalt at ansatte som får studieplass får avsatt minimum 150 timer per emne på sin arbeidsplan. 

Har du spørsmål om UH-ped emnene?