en Meny close

Håndbok

I denne «håndboken» får du informasjon som kan være nyttig for deg som skal søke om status som merittert underviser.

Foto: Hilde Larsen Damsgaard.

Søknadsfrist og tidsplan

Det er mulig å søke om status som merittert underviser en gang i året. Søknadsfristen er 15.2.

Tidsplanen viser aktivitetene i meritteringsprosessen.

 

MÅNED

AKTIVITET

August

Utlysing av ny meritteringsrunde

Oppdatering av nettsiden om merittering

September

Informasjon til fagmiljøene om merittering

Webinar – informasjon om ordningen

Oktober

Informasjon til fagmiljøene om merittering

Webinar – søknadsprosessen og søknadserfaringer

November

Webinar – søknadsskriving I

Desember

Oppnevning av vurderingskomité

Webinar – søknadsskriving II

Januar

Webinar – «spørretime» søknadsskriving 

Februar

Webinar – hvordan sende inn søknad?

Søknadsfrist 15.2

Komiteen påbegynner sitt vurderingsarbeid

Mars

Komiteen vurderer søknadene

April

Komiteen vurderer søknadene

Komitémøter – fakultetsvis 

Mai

25.5 sendes det ut mail til søkerne om hvorvidt de går videre til intervju eller ikke.

Intervjuer gjennomføres 31.5

Juni

Intervjuer gjennomføres 1.6

Alle søkere får skriftlig tilbakemelding med begrunnelser for komiteens konklusjon innen 15.6.

Alle søkere får tilbud om en oppfølgingssamtale 19. eller 20.6

Kriterier

For å oppnå status som merittert underviser ved USN må følgende kriterier være oppfylt:

1. En merittert underviser har med vekt på studenters læring utviklet sin undervisningskompetanse kvalitativt over tid. 

Dette innebærer at søkeren 

1.1. har varierte erfaringer fra undervisningsarbeid med studentenes læring i fokus.

1.2. har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning og reflekterer over denne utviklingen.

1.3. har samarbeidet om utvikling av undervisning med for eksempel studenter, kollegaer og ledelse.

1.4. har plan om fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse.

 

2. En merittert underviser har en utforskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring.

Dette innebærer at søkeren 

2.1. på en systematisk måte har prøvd ut eller utviklet varierte læremidler eller undervisnings- og vurderingsformer som støtter studentenes læringsprosesser.

2.2. begrunner og reflekterer over sin måte å løse undervisningsoppgavene på gjennom å anvende relevant forskning og teori om undervisning og læring i høyere utdanning og innenfor eget fagområde.

2.3. arbeider systematisk med tilbakemeldinger fra studenter og eventuelt kolleger og anvender dem for å videreutvikle undervisning.

2.4. har formidlet kompetanse fra arbeid med undervisning på ulike måter, f.eks. gjennom presentasjoner på konferanser, i rapporter, i tidsskriftartikler eller i interne fora.

3. En merittert underviser er en aktiv pedagogisk bidragsyter i fagmiljøers/institusjonens arbeid med utdanningskvalitet.

Dette innebærer at søkeren 

3.1. har initiert, stått sentralt i eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk eller fagdidaktisk utviklingsarbeid, studiekvalitetsarbeid eller utredningsarbeid med relevans for utdanning.

3.2. deler jevnlig erfaringer med kollegaer og samhandler med ledelse, kollegaer og studenter for å utvikle faglige fellesskap om undervisnings- og studiekvalitet.

3.3. har plan om videre strategisk utviklingsarbeid for å heve studiekvaliteten i fagmiljøet.

Formelle krav til søknaden

Du skal levere en skriftlig søknad med vedlegg. Det er følgende formelle krav til søknaden:

 • Omfanget av selve søknaden må ikke overstige 7500 ord (vedlegg og litteraturreferanser kommer i tillegg).
 • Du kan maksimalt ha med 12 vedlegg. Samtlige vedlegg må være referert til i søknadsteksten.
 • To av vedleggene er obligatoriske:
  • En uttalelse fra den lederen som har personalansvar for deg. Her må det bekreftes at lederen stiller seg bak søknaden din.
  • En pedagogisk CV.
 • Søknaden må skrives på norsk (bokmål/nynorsk), svensk, dansk eller engelsk.

Format og struktur

Det er ingen spesifikke krav til format. Du står derfor fritt til å velge det formatet du mener er hensiktsmessig. Du kan for eksempel levere søknaden som et PDF-dokument, en digital mappe eller et nettsted. Medier som har en illustrerende funksjon og underbygger søknadsteksten (nettsteder, video, grafikk etc.), kan bygges inn i løpende tekst uten at de defineres som vedlegg. Det samme gjelder lenker, henvisninger o.l. Det er likevel viktig å ta hensyn til omfang. Husk at komiteen leser mange søknader.

Du står også fritt til å strukturere søknaden slik du ønsker, men du må sørge for tydelig å vise hvordan og hvor du oppfyller kriteriene.

Maler

 • Pedagogisk CV: Det er laget mal for pedagogisk CV som skal benyttes av alle søkere. Du har anledning til å legge til nye områder. Men alt som inngår i pedagogisk CV skal være relevant for undervisningsvirksomhet. Mal pedagogisk CV. 
 • Lederuttalelse: Alle søkere skal legge ved en uttalelse fra sin leder. Det er laget en mal for denne uttalelsen. Det er den lederen som har personalansvar for deg som skal skrive uttalelsen. Mal lederuttalelse.
 • Bekreftelse formelle krav: Du som søker skal fylle ut en bekreftelse som viser at du oppfyller de formelle krav til å kunne søke status som merittert underviser. Det er laget en mal for denne bekreftelsen. Vær oppmerksom på at det med denne bekreftelsen skal følge dokumentasjon på at du har utdanningsfaglig basiskompetanse. Bekreftelse formelle krav.

Webinarer

Gjennom ulike webinarer vil du få informasjon om meritteringsordningen, innblikk i tidligere merittertes erfaring med søknadsarbeidet og tips til søknadsskriving. Du vil også få anledning til å stille konkrete spørsmål og dele erfaringer knyttet til søknadsarbeidet. Webinarene er tenkt som et ledd i å bygge opp faglige fellesskap omkring meritteringsarbeid. Du kan melde deg på webinarene ved å klikke på datoene i webinaroversikten. Søkere anmodes om å følge hele webinarrekken. 

DAG/DATO

KLOKKESLETT

TEMA

Tirsdag 6.09.22

14.30 – 16.00

Informasjon om merittering på USN

Tirsdag 4.10.22

14.30 – 16.00

Søknadsprosessen og søkererfaringer – meritterte undervisere deler sine erfaringer

Tirsdag 1.11.22

14.30 – 16.00

Søknadsskriving I (tips og gode eksempler)

Tirsdag 6.12.22

14.30 – 16.00

Søknadsskriving II (utfordringer i søknadsprosessen)

Tirsdag 10.1.23

14.30 – 16.00

«Spørretime» søknadsskriving

Tirsdag 7.2.23

14.30 – 16.00

Praktisk om innlevering av søknad

Noen konkrete tips i søknadsarbeidet

 • Lag en leserveiledning innledningsvis i søknaden. Her kan du for eksempel få frem hvordan du har bygd opp søknaden og hvilke valg du har tatt og hvorfor.
 • Sørg for å lage en struktur som gjør det tydelig både for deg og leseren hvordan og hvor du belyser kriteriene.
 • Det er din jobb som søker å få frem ditt eget arbeid som underviser og bidragsyter i et faglig fellesskap omkring undervisning. Det er ikke tilstrekkelig å operere med kulepunkter som kort beskriver sentrale aspekter eller gå ut fra at det er allment kjent hva som kjennetegner din undervisningspraksis og dine bidrag i fagmiljøet.
 • En meritteringssøknad er ikke bare en beskrivelse av hva du har gjort og hvordan. Det er nødvendig at du også begrunner og reflekterer og anvender relevant teori og forskning for å belyse det arbeidet du presenterer.
 • Søknadsteksten og vedleggene må «snakke sammen». Vedleggene skal dokumentere, bekrefte, underbygge og konkretisere det du beskriver, begrunner og reflekterer over i søknadsteksten.
 • Tenk over hva du vil inkludere som vedlegg. Hvis du for eksempel vil ha med flere bekreftelser og attester, kan det være lurt å samle dem i ett vedlegg slik at du har mange vedlegg tilgjengelig til å dokumentere ditt faglige arbeid. Velg derfor vedlegg som er relevante for søknaden og vis leserne hvorfor de er relevante.
 • Du velger selv hvordan du ønsker å dokumentere arbeidet ditt. Du kan gjerne være kreativ. Her er noen eksempler på vedleggstyper som er lagt ved meritteringssøknadene: Studentevalueringer (gjerne i bearbeidet og kommentert form), faglige publikasjoner og andre skriftlige bidrag, lydfiler, podkastepisoder, film- og videoopptak og andre digitale presentasjoner. Søkere har også lagt ved e-postutvekslinger, grafiske fremstillinger av læringsdesign, undervisningsopplegg, læremidler, eksempler på tilbakemelding til eller fra studenter, medieomtaler, bokanmeldelser, skjermdumper o.l. Attester og bekreftelser kan også være aktuell dokumentasjon. Så lenge det vedlagte materialet gjøres relevant gjennom at det knyttes til og underbygger søknadsteksten, har du med andre ord stor valgfrihet når det gjelder type dokumentasjon.

 

Til slutt noen kontrollspørsmål:

 • Når en annen leser søknadsteksten, er den til å forstå?
 • Svarer søknadsteksten på alle kriteriene?
 • Dokumenterer vedleggene det som fremkommer i søknadsteksten? Knyttes de til søknadsteksten? «Snakker» søknaden og vedleggene godt nok sammen?
 • Har du sørget for ikke bare å beskrive, men også begrunne og reflektere over din undervisningsvirksomhet i søknaden?
 • Ivaretar søknaden de formelle kravene?
 • Er de obligatoriske vedleggene (pedagogisk CV og uttalelse fra leder) med?
 • Har du dokumentert din utdanningsfaglige basiskompetanse?
 • Kan søknadslenken og vedleggene åpnes av andre? Få noen utenfor USN til å sjekke at lenkene er tilgjengelige.

Innsending av søknaden

Du sender meritteringssøknaden i sin helhet (inkludert vedlegg) via dette elektroniske søknadsskjemaet

I denne videoen ser du hvordan levere inn via OneDrive: 

Det er også mulig å levere inn søknaden via filsender. Det ser du i videoen her: 

Vurderingskomité og vurderingsarbeid

En hovedkomité med fire medlemmer vurderer alle søknadene. Komiteen består av:

 • En intern ansatt med første-/toppkompetanse, fortrinnsvis merittert underviser – leder kommisjonen.
 • En ekstern med første-/toppkompetanse og erfaring fra arbeid innenfor universitets- og høyskolepedagogikk/annet arbeid med utdanningskvalitet og/eller meritteringsarbeid.
 • En ekstern med førstekompetanse/toppkompetanse som er merittert underviser og/eller har erfaring med meritteringsarbeid. 
 • En studentrepresentant.

 I tillegg kommer:

 • En ansatt med førstekompetanse/toppkompetanse, gjerne merittert, fra hvert fakultet. Disse vurderer bare søkere fra eget fakultet.
 • Fakultetsrepresentantene har vararepresentanter som trer inn ved inhabilitet.
 • En ansatt fra eDU som er administrator. Vedkommende vurderer ikke søknadene.

Komiteens sammensetning offentliggjøres på nettsiden om merittering når vurderingsarbeidet er ferdig.

Komiteen for 2022 har bestått av: 

Dosent Hilde Larsen Damsgaard, USN (leder av komiteen) 

Førstelektor Katja Hakel, NTNU  

Professor Mette Mo Jakobsen, UiA/UHR / Professor Rune Hjelsvold, NTNU (merittert underviser, vara) 

Student: Guri Rebekka Nilsen, sosiologi, HH 

Fakultetsrepresentanter: dosent Inger Kjersti Lindvig og dosent Kristin Rydjord Tholin

Komiteens medlemmer bruker dette skjemaet i vurderingsarbeidet.

Tildeling av status som merittert underviser krever at komiteens avgjørelse er enstemmig og utvilsom. Det er ikke klagerett på eller tilsvarsrett til komiteens vurdering og konklusjon. Klageretten gjelder kun saksgangen.

Tilbakemeldingen fra komiteen skal reflektere kriteriene. Ved avslag skal tilbakemeldingen også peke fremover på forbedringsområder.

Søkere som får avslag på søknaden sin, får to års karantene før det er mulig å søke på nytt.