Bruk av digitale tester for læring

Stadig flere lærere tar i bruk digitale tester i vurderingsarbeid underveis (formativt). Mange assosierer "flervalgstester" (multiple choice) med summativ vurdering, altså der hensikten er å dokumentere kunnskap/kompetanse og sette en karakter (score). Det er derimot mulig å bruke digitale tester formativt, for å støtte opp under læring. 

socrative quiz

Hvorfor digitale tester?

Det er noen åpenbare fordeler med digitale tester: 

  • Studenten opplever automatisert retting og umiddelbar tilbakemelding
  • Vurderingen blir objektiv 
  • Studenten kan få en pekepinn på hvor en står faglig
  • Vanskelige og abstrakte temaer kan bli lettere å forstå gjennom arbeid med en test
  • Resultatet på en test kan brukes for å avgjøre om studenten er klar til å gå videre eller ikke

Det å ta en test digitalt er dessuten en aktiv handling som krever konsentrasjon og at studenten "gjør noe" (klikker, drar, velger etc). Videre bidrar tester til å skape variasjon i øvrig undervisningsopplegg, og dette kan være motiverende for læring. 

Nå skal vi se på noen eksempler på hvordan digitale tester kan brukes for å støtte opp under læring. 

Pre-test

Dette kan være en liten test som har til hensikt å motivere til læring i forkant av en læringsøkt. Testen har gjerne spørsmål som repeterer sentrale ting fra tidligere, men det kan også være spørsmål som adresserer tema som skal gjennomgås i kommende læringsøkt (motiverende effekt). 

Post-test

Dette er en test som lar studentene repetere sentrale begreper og konsepter og den gis som regel i etterkant av en læringsøkt eller halvveis i et semester. Kan også kalles egen-test/selv-test. Det kan være lurt å lage slike for å gi studentene en pekepinn på hvor de ligger faglig, eller for å bevisstgjøre hvor skoen trykker. 
En selv-test i Canvas

 

Her er forslag til hvordan en slik repetisjonstest kan settes opp i Canvas. 

Repetisjonstest oppsett

Læringstest

Dette er en test som fungerer som en frittstående læringsaktivitet, der hensikten er å lære mens en tar testen. I en slik test kan det være bare noen få spørsmål, til og med bare ett spørsmål om en vil det. En test som gis underveis i en læringsøkt kan hjelpe med å sette fokus på de viktigste konseptene, skape refleksjon og gi økt bevissthet rundt egen læring. Spørsmålene kan typisk ha en video som forklarer noe faglig. Her ser du et spørsmål som krever at studenten gjør en utregning og skriver inn svaret som tekst. Videoen demonstrerer den nødvendige teknikken, og denne videoen er 10 minutter lang. Studenten må kanskje se den flere ganger for å forstå innholdet. En kan si at denne type spørsmål er på Bloom-nivå "anvendelse" fordi den krever at studenten anvender kunnskap og forståelse til å løse et problem. En slik test kan ta lang tid å løse. 

Test med video

Merk at poengsum (score) kan brukes som indikator på prestasjon, men målet med dette spørsmåløet/testen er ikke å dokumentere. Hensikten er å støtte opp under andre læringsprosesser. Det er viktig å kommunisere dette til studentene når testen har en formativ funksjon. 

Tester med tilbakemelding (for selvstudium)

I de fleste testverktøy er det mulig å definere hva som skal skje hvis studenten velger ulike alternativer. I dette eksempelet (fra Canvas) vil studenter som svarer Oslo, få tilbakemeldingen som læreren har skrevet inn i den grønne boksen, mens de som svarer Bergen får se den røde. Uansett hva de har svart, får de også se det som står i den blå boksen. Denne type detaljert tilbakemelding på enkeltspørsmål, åpner for at læreren kan gi hint eller sette i gang læringsaktiviteter - for alle eller basert på det de har svart. 

Alternativer med tilbakemelding

Teori og andre ressurser

Dersom du vil lære mer om formativ vurdering med digitale tester så se webinaret "Hvordan bruke digitale tester i Canvas formativt"

Studentene lager sine egne tester: Horgen, S.A.: "Pedagogical use of multiple choice tests - students create their own tests". Proceedings of IEEII 2007, p 386-392. ISBN 978-960-89629-3-4.