Aktiv læring (3)

Her ser vi nærmere på noen aktiviteter som kan bidra til at studenter utvikler sin forståelse og innsikt i møte med fagstoffet.


Slike læringsressurser bør gi studenter muligheter til å skape mening i møte med fagstoff, trene på å anvende sentrale faglige prinsipper, begreper og metoder i nye sammenhenger, men også få tilbakemelding på sin begynnende forståelse av fagstoffet.

Viktige spørsmål å stille seg er hvilke aktiviteter kan jeg legge opp til som gir studentene muligheter til å ta del i prosesser slik som å sammenlikne, vurdere, se forskjeller, forstå komplekse begreper eller anvende metoder eller prinsipper?  

Her ligger det tips til ulike læringsaktiviteter som kan gjennomføres gruppevis eller individuelt i og utenfor møter i zoom. 

(se også filmen laget av Mattias Øhra for beskrivelse av dyplæringsprosesser og aktiviteter) 

Gruppearbeid – forkant –etterkant 

Kollokvier i zoom 

Eksempel på gruppearbeid 

Oppgaver/case 

Forberedelser- ulike måter  

 

Det er en rekke aktiviteter du kan sette i gang som gir studentene muligheter til å ta del i prosesser slik som å sammenlikne, vurdere, se forskjeller, forstå komplekse begreper eller anvende metoder eller prinsipper. 

Aktive forelesninger

Mange studenter synes det er ubehagelig å ta ordet i større grupper. Her kan du lese om hvordan du kan gjøre noen grep for å utforme forelesninger slik at studentenes stemmer blir hørt, samspillet mellom foreleseren og studentene øker, og studentene får tilbakemelding på hvor godt de har forstått fagstoffet. 

 

https://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning-kronikk/kronikk-slik-far-vi-studentene-til-a-delta-aktivt-i-forelesningen/1164670

Samarbeidslæring

Studenter kan med fordel oppmuntres til å jobbe sammen i kollokviegrupper mellom fellesøkter. Disse ressursene utformet med henblikk på studenter som trenger støtte til kollokviearbeid, men kan også med fordel trekkes aktivt inn i undervisningen.

Gjennom å jobbe sammen i grupper kan studenter man belyse faglige tema fra ulike perspektiver. En mye brukt arbeidsmetode for samarbeidslæring er jigsaw-metoden. Akkurat som i et puslespill er hver brikke - hver students del - avgjørende for den samlede forståelsen av et faglig tema. En brikke kan for eksempel bestå av ulike tekster eller andre ressurser som studentene bringer inn for å adressere et spørsmål eller avgrenset tema. 

 

Hvordan få inn ulike perspektiver i et faglig samarbeid?

Gjennom arbeid i grupper kan studenter trene på å vurdere egne problemstillinger fra flere sider. En måte å jobbe for å få inn ulike perspektiver på er å tildele ulike roller eller «hatter» for få inn ulike perspektiver. Et eksempel er bruk av såkalte «tenkehatter». Her beskrives seks ulike tenkehatter som representerer sentrale perspektiver for å nærme seg en problemstilling. Dette er ett verktøy som kan anvendes for å hjelpe studenter til å trene på å tenke utenfor faste rammer. 

The students in a h

Hattene representerer forskjellige perspektiver å nærme seg en problemstilling på. foto: stock.xchngStock.xchng

 

SAMSKRIVING

For å utvikle og presentere et felles arbeid i grupper vil man ofte sette studentene til å produsere noe sammen – gjerne tekst. Det finnes ulike måter å samskrive på. Her beskriver Svend Andreas Horgen hvordan du kan dele dokumenter med studenter slik at de kan samskrive.